EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 61, 08 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 61

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
8 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2005 av den 7 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2005 av den 7 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 383/2005 av den 7 mars 2005 om fastställande av de avgörande händelserna för de växelkurser som är tillämpliga för produkter från vinsektorn

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 384/2005 av den 7 mars 2005 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2007–2009 till den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/21/EG av den 7 mars 2005 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon ( 1 )

25

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/177/EG:
Kommissionens beslut av den 7 mars 2005 om transitering av levande nötkreatur genom Förenade kungariket (delgivet med nr K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/EG:
Kommissionens rekommendation av den 1 mars 2005 om ett samordnat övervakningsprogram för Gemenskapen för år 2005 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EG:
Kommissionens beslut av den 4 mars 2005 om ändring av besluten 93/52/EEG och 2003/467/EG när det gäller fastställande av att Slovenien är fritt från brucellos (B. melitensis) och enzootisk bovin leukos och att Slovakien är fritt från bovin tuberkulos och bovin brucellos (delgivet med nr K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/EG:
Kommissionens beslut av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (delgivet med nr K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/EG:
Beslut nr 2/2005 av Tullsamarbetskommittén AVS–EG av den 1 mars 2005 om undantag från definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” för att ta hänsyn till AVS-staternas särskilda situation när det gäller produktion av konserverad tonfisk och tonfiskfiléer (HS-nummer ex 16.04)

48

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror ( EUT L 345 av den 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top