EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 359, 04 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 359

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
4 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2074/2004 av den 29 november 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2004 av den 3 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2004 av den 3 december 2004 om anpassning för första gången av bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel (EDDHSA och trippelsuperfosfat) ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2077/2004 av den 3 december 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 beträffande användning av agens i tillverkningsprocesser

28

 

*

Rådets direktiv 2004/106/EG av den 16 november 2004 om ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier samt direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

30

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/828/EG:
Rådets beslut av den 2 november 2004 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och om godkännande och undertecknande av det tillhörande samförståndsavtalet

32

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

33

Samförståndsavtal

46

 

*

2004/829/EG:
Rådets beslut av den 29 november 2004 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

54

 

 

Kommissionen

 

*

2004/830/EG:
Kommissionens beslut av den 18 oktober 2004 om avslutande av den påskyndade översynen av rådets förordning (EG) nr 2164/98 rörande införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien

55

 

*

2004/831/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om ändring av beslut 2003/526/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nordrhein-Westfalen i Tyskland och i Slovakien (delgivet med nr K(2004) 4506)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i norra Vogeserna i Frankrike (delgivet med nr K(2004) 4538)
 ( 1 )

62

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/833/GUSP av den 2 december 2004 om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen till Ecowas inom ramen för moratoriet för handeldvapen och lätta vapen

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top