EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:144:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 144, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 144
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningII Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
*2004/379/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om ändring av beslut 2001/471/EG med avseende på bakteriologiska kontroller i vissa köttanläggningar (1)[delgivet med nr K(2004) 1519] 1
*2004/380/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om ändring av beslut 97/365/EG när det gäller införande av anläggningar på Island i provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter (1)[delgivet med nr (2004) 1520] 5
*2004/381/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om ändring av beslut 1999/710/EG när det gäller införande av anläggningar på Island i provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av malet kött och köttberedningar (1)[delgivet med nr K(2004) 1521] 9
*2004/382/EG: Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 (1) 13
*2004/383/EG: Kommissionens rekommendation av den 27 april 2004 om finansiella derivatinstruments användning med avseende på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (1)[delgiven med nr K(2004) 1541/1] 35
*2004/384/EG: Kommissionens rekommendation av den 27 april 2004 om vissa delar av innehållet i det förenklade prospekt som föreskrivs i lista C i bilaga I till rådets direktiv 85/611/EEG (1)[delgiven med nr K(2004) 1541/2] 44
*2004/385/EG: Kommissionens beslut av den 27 april 2004 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Ungern under föranslutningsperioden 59
*2004/386/EG: Kommissionens beslut av den 28 april 2004 om gemenskapens ekonomiska bidrag till den förhandlingsprocess som leds av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) 2004 (1) 62
*2004/387/EG: Kommissionens beslut av den 28 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ändring av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker, med hänsyn till utvidgningen 64
*2004/394/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 april 2004 angående resultat av riskbedömning och strategier för att begränsa riskerna med ämnena acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyra, butadien, vätefluorid, väteperoxid, metylakrylsyra, metylmetakrylat, toluen, triklorbensen (1)[delgiven med nr K(2004) 1446] 74
(1) Text av betydelse för EES

SV


De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.


Top