EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 104, 08 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 104
47 årgången
8 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 649/2004 av den 7 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 650/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 651/2004 av den 6 april 2004 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 652/2004 av den 7 april 2004 om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 362/2004 om öppnande av en förmånstullkvot för import av rörråsocker med ursprung i AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 2004-30 juni 2004 43
Kommissionens förordning (EG) nr 653/2004 av den 7 april 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr EG 51/2004 44
Kommissionens förordning (EG) nr 654/2004 av den 7 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 144/2004 vad beträffar den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det franska interventionsorganet 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 655/2004 av den 7 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 beträffande nitrat i livsmedel för spädbarn och småbarn (1) 48
*Kommissionens förordning (EG) nr 656/2004 av den 7 april 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 752/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 657/2004 av den 7 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 62
*Kommissionens förordning (EG) nr 658/2004 av den 7 april 2004 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder avseende import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) 67
*Kommissionens förordning (EG) nr 659/2004 av den 7 april 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag 95
*Kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 av den 7 april 2004 om ändring av bilagan till rådets förordning nr 79/65/EEG när det gäller förteckningen över områden 97
*Kommissionens förordning (EG) nr 661/2004 av den 7 april 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 769/2002 införts beträffande import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av kumarin som avsänts från Republiken Indien och Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indien eller Thailand, och om registrering av sådan import 99
*Kommissionens förordning (EG) nr 662/2004 av den 7 april 2004 om övergångsbestämmelser när det gäller ansökningar om importlicenser enligt förordningarna (EG) nr 936/97 och (EG) nr 1279/98 om förvaltning av vissa tullkvoter för nötköttsprodukter, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 103
*Kommissionens förordning (EG) nr 663/2004 av den 7 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2300/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung 105
*Kommissionens förordning (EG) nr 664/2004 av den 7 april 2004 om övergångsbestämmelser när det gäller importlicenser för mjölk och mjölkprodukter enligt förordning (EG) nr 2535/2001, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 106
Kommissionens förordning (EG) nr 665/2004 av den 7 april 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 108
Kommissionens förordning (EG) nr 666/2004 av den 7 april 2004 om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa bearbetade spannmålsprodukter 109
*Kommissionens förordning (EG) nr 667/2004 av den 7 april 2004 om ändring för trettioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 110

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet och rådet
2004/323/EC
*Europaparlamentets och rådets beslut av den 30 mars 2004 om användning av medel från Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 112
Rådet
*Information om ikraftträdandet av avtalet om tillämpning av vissa gemenskapsrättsakter på Furstendömet Monacos territorium 113
Kommissionen
Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare
2004/324/EC
*Beslut nr 192 av den 29 oktober 2003 om föreskrifter för tillämpningen av artikel 50.1 b i rådets förordning (EEG) nr 574/72 (1) 114
2004/325/EC
*Beslut nr 193 av den 29 oktober 2003 om handläggning av pensionsansökningar (Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz) 123
2004/326/EC
*Rekommendation nr 23 av den 29 oktober 2003 om handläggning av pensionsansökningar (1) 125
2004/327/EC
*Beslut nr 194 av den 17 december 2003 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 i vistelsemedlemsstaten (Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz) (1) 127
2004/328/EC
*Kommissionens beslut av den 5 april 2004 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk [delgivet med nr K(2004) 1257] (1) 129
2004/329/EC
*Kommissionens beslut av den 6 april 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Glycine max som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 2002/57/EEG [delgivet med nr K(2004) 1258] (1) 133

Rättelser
*Rättelse till kommissionens direktiv 2003/113/EG av den 3 december 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (EUT L 324 av den 11.12.2003) 135
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top