EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:102:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 102, 07 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 102
47 årgången
7 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 1
*Rådets förordning (EG) nr 639/2004 av den 30 mars 2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden 9
Kommissionens förordning (EG) nr 640/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning (1) 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 642/2004 av den 6 april 2004 om tillförlitlighetskrav för uppgifter som insamlats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg (1) 26
Kommissionens förordning (EG) nr 643/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 32
Kommissionens förordning (EG) nr 644/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 35
Kommissionens förordning (EG) nr 645/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 38
Kommissionens förordning (EG) nr 646/2004 av den 6 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 42
Kommissionens förordning (EG) nr 647/2004 av den 6 april 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal 45
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler 48

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/317/EC
*Kommissionens beslut av den 11 november 2003 om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att lämna inom ramen för WRAP:s ordning för stöd till miljöskydd (WRAP Environmental Grant Funding) och WRAP:s leasinggarantifond (WRAP Lease Guarantee Fund) [delgivet med nr K(2003) 4087] (1) 59
2004/318/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om anpassning av beslut 2001/672/EG avseende sommarbete i vissa områden av Slovenien med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [delgivet med nr K(2004) 1022] (1) 71
2004/319/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om ändring av bilaga I till beslut 2003/804/EG om djurhälsovillkor och krav på intyg för import av levande blötdjur samt deras ägg och gameter för tillväxt, gödning, återutläggning och användning som livsmedel [delgivet med nr K(2004) 1076] (1) 73
2004/320/EC
*Kommissionens beslut av den 31 mars 2004 om ändring av beslut 93/52/EEG, 2001/618/EG och 2003/467/EG när det gäller de anslutande ländernas status med avseende på brucellos (B. melitensis), Aujeszkys sjukdom, enzootisk bovin leukos, bovin brucellos och tuberkulos samt Frankrikes status med avseende på Aujeszkys sjukdom [delgivet med nr K(2004) 1094] (1) 75
2004/321/EC
*Styrelsens för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor beslut av den 26 mars 2004 om antagande av regler om genomförandet av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar 81
Regionkommittén
*Regionkommitténs beslut nr 026/2004 av den 10 februari 2004 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningarsom syftar till att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhetsom kan skada gemenskapens intressen 84
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top