EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:077:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 77, 13 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 77
47 årgången
13 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 461/2004 av den 8 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av förordning (EG) nr 2026/97 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 12
Kommissionens förordning (EG) nr 462/2004 av den 12 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 463/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 823/2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (1) 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 464/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av delar i produktspecifikationerna för beteckningar i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar (Nocciola del Piemonte) 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 465/2004 av den 12 mars 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om registrering av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carciofo di Paestum och Farina di Neccio della Garfagnana) 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 466/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2125/2003 när det gäller tidsfristen för den behöriga nationella myndighetens beslut om verksamhetsprogram och driftsfonder 29
Kommissionens förordning (EG) nr 467/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 279/2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 977/2003 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning 30
Kommissionens förordning (EG) nr 468/2004 av den 12 mars 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 137:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 31
Kommissionens förordning (EG) nr 469/2004 av den 12 mars 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 137:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 33
Kommissionens förordning (EG) nr 470/2004 av den 12 mars 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 309:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 35
Kommissionens förordning (EG) nr 471/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 36
Kommissionens förordning (EG) nr 472/2004 av den 12 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för nötkött 38
Kommissionens förordning (EG) nr 473/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 44
Kommissionens förordning (EG) nr 474/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 46
Kommissionens förordning (EG) nr 475/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 48
*Kommissionens direktiv 2004/30/EG av den 10 mars 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bensoesyra, flazasulfuron och pyraklostrobin som verksamma ämnen (1) 50

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/244/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juni 2003 om det statliga stöd som Spanien har genomfört till förmån för Volkswagen Navarra SA [delgivet med nr K(2003) 1745] (1) 54
2004/245/EC
*Kommissionens beslut av den 9 mars 2004 om ändring av besluten 2000/585/EG och 97/222/EG när det gäller import av kött av vilt och hägnat vilt samt av vissa viltköttsprodukter från Island [delgivet med nr K(2004) 701] (1) 62

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1360/2002 av den 13 juni 2002 om anpassning för sjunde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 207 av den 5.8.2002) 71
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 442/2004 av den 10 mars 2004 om fastställande av enhetsbelopp för förskott på produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåret 2002/2003 (EUT L 72 av den 11.3.2004) 83
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top