EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 68, 06 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 68
47 årgången
6 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 411/2004 av den 26 februari 2004 om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning (EEG) nr 3976/87 och förordning (EG) nr 1/2003 med avseende på luftfart mellan gemenskapen och tredje land (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 412/2004 av den 5 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 413/2004 av den 5 mars 2004 om upphörande av fiske efter birkelånga med fartyg under spansk flagg 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 414/2004 av den 5 mars 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för anpassning av föreskrifterna för förvaltning av tullkvoter för import av bananer, till följd av de nya medlemsstaternas anslutning den 1 maj 2004 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 415/2004 av den 5 mars 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (1) 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 416/2004 av den 5 mars 2004 om övergångsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2201/96 och förordning 1535/2003 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 12
Kommissionens förordning (EG) nr 417/2004 av den 5 mars 2004 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (apelsiner och äpplen) 14
Kommissionens förordning (EG) nr 418/2004 av den 5 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 15
Kommissionens förordning (EG) nr 419/2004 av den 5 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 16
Kommissionens förordning (EG) nr 420/2004 av den 5 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 17
Kommissionens förordning (EG) nr 421/2004 av den 5 mars 2004 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/218/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om utnämning av en österrikisk ordinarie ledamot i Regionkommittén 20
2004/219/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén 21
2004/220/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om utnämning av en spansk ordinarie ledamot i Regionkommittén 22
2004/221/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén 23
2004/222/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén 24
2004/223/EC
*Rådets beslut av den 26 februari 2004 om stadgan för Rådgivande kommittén för yrkesutbildning 25
Kommissionen
2004/224/EC
*Kommissionens beslut av den 20 februari 2004 om regler för medlemsstaternas överlämnande av information om planer eller program enligt rådets direktiv 96/62/EG i fråga om gränsvärden för vissa föroreningar i luften [delgivet med nr K(2004) 491] (1) 27
2004/225/EC
*Kommissionens beslut av den 2 mars 2004 om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien [delgivet med nr K(2004) 618] (1) 34
2004/226/EC
*Kommissionens beslut av den 4 mars 2004 om godkännande av test för påvisande av antikroppar mot bovin brucellos enligt rådets direktiv 64/432/EEG [delgivet med nr K(2004) 654] (1) 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top