EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:063:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 63, 28 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 63
47 årgången
28 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 352/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 353/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 136:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 3
Kommissionens förordning (EG) nr 354/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 136:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 5
Kommissionens förordning (EG) nr 355/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 89:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 356/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 308:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 8
Kommissionens förordning (EG) nr 357/2004 av den 27 februari 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 9
Kommissionens förordning (EG) nr 358/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 359/2004 av den 27 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 360/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 361/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2497/96 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 15
Kommissionens förordning (EG) nr 362/2004 av den 27 februari 2004 om öppnande av en förmånstullkvot för import av rörråsocker med ursprung i AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 2004-30 juni 2004 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 365/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2233/2003 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2004 för får, getter, fårkött och getkött 30
Kommissionens förordning (EG) nr 366/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2259/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas in för perioden 1-30 april 2004 31
Kommissionens förordning (EG) nr 367/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2261/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas in för perioden 1-30 april 2004 33
Kommissionens förordning (EG) nr 368/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2262/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas inför perioden 1-30 april 2004 35
Kommissionens förordning (EG) nr 369/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 37
Kommissionens förordning (EG) nr 370/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 39
Kommissionens förordning (EG) nr 371/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 40
Kommissionens förordning (EG) nr 372/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 41
Kommissionens förordning (EG) nr 373/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 42
Kommissionens förordning (EG) nr 374/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 43
Kommissionens förordning (EG) nr 375/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 44
Kommissionens förordning (EG) nr 376/2004 av den 27 februari 2004 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/194/EC
*Rådets beslut av den 10 februari 2004 om ändring av beslut 2001/264/EG om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser 48
Kommissionen
2004/195/EC
*Kommissionens beslut av den 29 september 2000 om att en företagskoncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.1879 - Boeing/Hughes) [delgivet med nr K(2000) 2740] (1) 53
2004/196/EC
*Beslut nr 3/2004 av den 10 februari 2004 av den kommitté som har inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, om införande av ett organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen enligt det sektoriella kapitlet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar 67
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/197/CFSP
*Rådets beslut 2004/197/GUSP av den 23 februari 2004 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser 68

Rättelser
*Rättelse till kommissionens rekommendation 2004/2/Euratom av den 18 december 2003 om standardiserad information om utsläpp till luft- och vattenmiljön av radioaktiva ämnen från kärnkraftsreaktorer och upparbetningsanläggningar vid normal drift (EUT L 2 av den 6.1.2004) 83
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top