EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:021:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 21, 28 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 21
47 årgången
28 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan 1
Kommissionens förordning (EG) nr 132/2004 av den 27 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 133/2004 av den 27 januari 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) 2003/452/EG för Republiken Slovenien kan godkännas 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 134/2004 av den 27 januari 2004 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2004 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 135/2004 av den 27 januari 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EEG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Fraise du Périgord och Queso de Valdeón) 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (1) 11
Kommissionens förordning (EG) nr 137/2004 av den 27 januari 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1429/2002 för Estland, Lettland och Litauen kan godkännas 24
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/85/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/85/GUSP av den 26 januari 2004 om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2001/374/GUSP 25
2004/86/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2004/86/GUSP av den 26 januari 2004 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP 30
2004/87/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2004/87/GUSP av den 26 januari 2004 om ändring av gemensam åtgärd 2003/681/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL "Proxima") 31
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top