EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:005:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 5, 09 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 5
47 årgången
9 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 20/2004/EG av den 8 december 2003 om fastställande av ett allmänt ramverk för finansiering av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken under perioden 2004-2007 (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG 8
Kommissionens förordning (EG) nr 22/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 18
Kommissionens förordning (EG) nr 23/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 20
Kommissionens förordning (EG) nr 24/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 22
Kommissionens förordning (EG) nr 25/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på artonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 27/2004 av den 5 januari 2004 om övergångsbestämmelser vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 i fråga om finansiering från EUGFJ:s garantisektion av åtgärder för landsbygdsutveckling i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 28/2004 av den 5 januari 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) beträffande den detaljerade redogörelsen för innehållet i den mellanliggande och den slutliga kvalitetsrapporten 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 29/2004 av den 8 januari 2004 om antagande av specifikationer för 2005 års ad hoc-modul om förenlighet mellan arbets- och familjeliv i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 57
Kommissionens förordning (EG) nr 30/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 61
Kommissionens förordning (EG) nr 31/2004 av den 8 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 64
Kommissionens förordning (EG) nr 32/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 65
Kommissionens förordning (EG) nr 33/2004 av den 8 januari 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 69
Kommissionens förordning (EG) nr 34/2004 av den 8 januari 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 72
Kommissionens förordning (EG) nr 35/2004 av den 8 januari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 73

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/14/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ändring av tredje stycket (Grundläggande kriterier för prövning av ansökan) i del V av Gemensamma konsulära anvisningarna 74
2004/15/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ändring av punkt 1.2 i del II av de gemensamma konsulära anvisningarna och om upprättande av en ny bilaga till dessa anvisningar 76
2004/16/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om placering av bilaga 5 till de gemensamma konsulära anvisningarna och motsvarande bilaga 14b till den gemensamma handboken i en lägre sekretessgrad och om hävande av sekretessen för bilagorna 9 och 10 till de gemensamma konsulära anvisningarna och motsvarande bilagor 6b och 6c till den gemensamma handboken 78
2004/17/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ändring av del V punkt 1.4 i de gemensamma konsulära anvisningarna och del I punkt 4.1.2 i den gemensamma handboken om att införa kravet på innehav av medicinsk reseförsäkring som en av de handlingar som krävs för utfärdande av en enhetlig visering för inresa 79
Kommissionen
2004/18/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2003/749/EG om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Belgien under 2003 [delgivet med nr K(2003) 5010] (1) 81
2004/19/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2003/812/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG [delgivet med nr K(2003) 5046] (1) 84
2004/20/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen "Exekutiva byrån för intelligent energi" för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 85
2004/21/EC
*Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om fastställande av preliminära anslag till Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2004-2006 87
2004/22/EC
*Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om ändring av beslut 94/83/EG om ekonomiskt stöd från gemenskapen för att förbättra systemet för veterinärkontroll vid gemenskapens yttre gränser i Tyskland [delgivet med nr K(2003) 5201] 89
2004/23/EC
*Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om inledande av en undersökning enligt artikel 27.2 i rådets förordning (EG) nr 2501/2001 rörande kränkning av föreningsfriheten i Vitryssland 90
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top