EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:345:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 345, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 345
46 årgången
31 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2317/2003/EG av den 5 december 2003 om inrättande av ett program för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus) (2004-2008) 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG av den 5 december 2003 om antagande av ett flerårigt program (2004-2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet) 9
*Rådets förordning (EG) nr 2319/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak 17
*Rådets förordning (EG) nr 2320/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle 18
*Rådets förordning (EG) nr 2321/2003 av den 17 december 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/98 om att införa särskilda tillfälliga åtgärder för humle 19
*Rådets förordning (EG) nr 2322/2003 av den 17 december 2003 om undantag från förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller kravet på arealuttag för regleringsåret 2004/2005 20
*Rådets förordning (EG) nr 2323/2003 av den 17 december 2003 om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/05 21
*Rådets förordning (EG) nr 2324/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1037/2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999 24
*Rådets förordning (EG) nr 2325/2003 av den 17 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2561/2001 om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av fiskeavtalet med Marocko 25
*Rådets förordning (EG) nr 2326/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av orienteringspriserna och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2004 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000 27
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2327/2003 av den 22 december 2003 om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik 30
*Rådets förordning (EG) nr 2328/2003 av den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden 34
*Rådets förordning (EG) nr 2329/2003 av den 22 december 2003 om ingående av ett fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique 43
Fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och republiken Moçambique 45
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (1) 64
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn 90
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår 97
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG av den 8 december 2003 om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 106

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
*AVS-EG-Ministerrådets beslut nr 3/2003 av den 11 december 2003 om användning av medel ur nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till inrättandet av en fredsbevarande resurs för Afrika 108
2003/912/EC
*Rådets beslut av den 17 december 2003 om ändring av beslut 95/408/EG om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker, i syfte att förlänga beslutets giltighet 112
2003/913/EC
*Rådets beslut av den 19 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan 113
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan 115
2003/914/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG-Konungariket Marocko 117
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av jordbruksprotokollen till associeringsavtalet EG-Konungariket Marocko 119
Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko 121
Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Marocko av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen 135
2003/915/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter 150
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter, paraferat i Bryssel den 1 april 1993, senast ändrat genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 11 november 1999 151
2003/916/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ändring av beslut 2001/131/EG om avslutande av samrådsförfarandet med Haiti i enlighet med artikel 96 i partnerskapsavtalet AVS-EG 156
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top