EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:313:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 313, 28 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 313
46 årgången
28 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2077/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2078/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2079/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2080/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på femtonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 av den 27 november 2003 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (1) 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2082/2003 av den 27 november 2003 om övergångsåtgärder som påkallas av att autonoma övergångsbestämmelser antagits när det gäller export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Malta 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av undantag från förordning (EG) nr 800/1999 när det gäller produkter i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som exporteras till andra tredje länder än Malta 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2084/2003 av den 27 november 2003 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2085/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2086/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2087/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2088/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 35
Kommissionens förordning (EG) nr 2089/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 41
Kommissionens förordning (EG) nr 2090/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 45
Kommissionens förordning (EG) nr 2091/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 47
Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidragen för malt 49
Kommissionens förordning (EG) nr 2093/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 51
Kommissionens förordning (EG) nr 2094/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 53
Kommissionens förordning (EG) nr 2095/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 55
Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2003 av den 27 november 2003 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1620/2003 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2097/2003 av den 27 november 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 57

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/830/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 24 november 2003 om utnämning av en österrikisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 60
Kommissionen
2003/831/EC
*Kommissionens beslut av den 20 november 2003 om ändring av beslut 2001/881/EG och 2002/459/EG om ändringar och ytterligare tillägg till förteckningen över gränskontrollstationer [delgivet med nr K(2003) 4234] (1) 61
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/832/CFSP
*Rådets beslut 2003/832/GUSP av den 26 maj 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Lettlands regering om Republiken Lettlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 78
Avtal mellan Europeiska unionen och Lettlands regering om Republiken Lettlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 79

Rättelser
*Rättelse till Kommissionens förordning (EG) nr 1887/2003 av den 27 oktober 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 277 av den 28.10.2003) 82
*Rättelse till avtal genom skriftväxling om ändringar av bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter (EUT L 214 av den 26.8.2003) 82
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top