EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:196:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 196, 02 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 196
46 årgången
2 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda ("Marco Polo-programmet") 1
*Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2003 av den 1 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2003 av den 1 augusti 2003 om fastställande av kvantiteter för import av bananer till gemenskapen inom tullkvoterna för fjärde kvartalet 2003 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1386/2003 av den 1 augusti 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1387/2003 av den 1 augusti 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2300/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1388/2003 av den 1 augusti 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under belgisk flagg 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1389/2003 av den 1 augusti 2003 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1390/2003 av den 1 augusti 2003 om avvisande av ansökningar om exportlicens för spannmål för produkter med KN-nummer 10030090 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/574/EC
*Kommissionens beslut av den 30 juli 2003 om ändring för fjortonde gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land [delgivet med nr K(2003) 2733] (1) 27
2003/575/EC
*Kommissionens beslut av den 1 augusti 2003 om ändring av beslut 2001/618/EG för att införa vissa departement i Frankrike och en provins i Italien i förteckningarna över medlemsstater och regioner som är fria från Aujeszkys sjukdom och över regioner där godkända program för bekämpning av Aujeszkys sjukdom genomförs [delgivet med nr K(2003) 2786] (1) 41
2003/576/EC
*Kommissionens beslut av den 1 augusti 2003 om ändring av beslut 93/402/EEG beträffande import av färskt kött från Argentina [delgivet med nr K(2003) 2787] (1) 43
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
2003/577/JHA
*Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top