EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:069:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 69, 13 mars 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 69
46 årgången
13 mars 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex (1) 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 451/2003/EG av den 27 februari 2003 om ändring av beslut nr 253/2000/EG om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates 6
*Rådets förordning (EG) nr 452/2003 av den 6 mars 2003 om åtgärder som gemenskapen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder 8
*Rådets förordning (EG) nr 453/2003 av den 6 mars 2003 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav 10
Kommissionens förordning (EG) nr 454/2003 av den 12 mars 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 455/2003 av den 11 mars 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 456/2003 av den 12 mars 2003 om fastställande av särskilda villkor för förskottering av exportbidraget för vissa nötköttsprodukter som hålls i tullager eller frizon 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 457/2003 av den 12 mars 2003 om ändring av förordning (EG) nr 98/2003 när det gäller upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjning av Madeira och Kanarieöarna med nötkött 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/171/EC
*Rådets beslut av den 27 februari 2003 om ändring av rådets beslut 2000/265/EG om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet) 25
Kommissionen
2003/172/EC
*Kommissionens beslut av den 12 mars 2003 om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna [delgivet med nr K(2003) 820] (1) 27
2003/173/EC
*Kommissionens beslut av den 12 mars 2003 om skyddsåtgärder i samband med stark misstanke om aviär influensa i Belgien [delgivet med nr K(2003) 828] (1) 29
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Eftas övervakningsmyndighet
86/2002/COL
*Beslut från Eftas övervakningsmyndighet nr 86/02/COL av den 24 maj 2002 om uppdatering av anpassningen av punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredje land och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut 325/99/COL av den 16 december 1999 31

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 98/2003 av den 20 januari 2003 om uprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjningen av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning samt som insatsvaror i jordbruket, och för leveransen av levande djur och ägg till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 (EGT L 14 av den 21.1.2003) 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top