EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:041:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 41, 14 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 41
46 årgången
14 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 265/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 266/2003 av den 13 februari 2003 om upphörande av fiske efter gulstjärtsskädda med fartyg som för en medlemsstats flagg 3
Kommissionens förordning (EG) nr 267/2003 av den 13 februari 2003 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 4
Kommissionens förordning (EG) nr 268/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 6
Kommissionens förordning (EG) nr 269/2003 av den 13 februari 2003 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1582/2002 7
Kommissionens förordning (EG) nr 270/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 8
Kommissionens förordning (EG) nr 271/2003 av den 13 februari 2003 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 60/2003 9
Kommissionens förordning (EG) nr 272/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 10
Kommissionens förordning (EG) nr 273/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 12
Kommissionens förordning (EG) nr 274/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på tjugotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 14
Kommissionens förordning (EG) nr 275/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 15
Kommissionens förordning (EG) nr 276/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 21
Kommissionens förordning (EG) nr 277/2003 av den 13 februari 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 24
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 26
*Kommissionens direktiv 2003/13/EG av den 10 februari 2003 om ändring av direktiv 96/5/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (1) 33
*Kommissionens direktiv 2003/14/EG av den 10 februari 2003 om ändring av direktiv 91/321/EEG om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (1) 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/100/EC
*Kommissionens beslut av den 13 februari 2003 om fastställande av minimikrav för inrättandet av avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får [delgivet med nr K(2003) 498] (1) 41
2003/101/EC
*Kommissionens beslut av den 13 februari 2003 om ändring för tolfte gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land [delgivet med nr K(2003) 499] (1) 46

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2305/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EGT L 348 av den 21.12.2002) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top