EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:026:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 26, 31 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 26
46 årgången
31 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 161/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 162/2003 av den 30 januari 2003 om godkännande av en fodertillsats (1) 3
Kommissionens förordning (EG) nr 163/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 5
Kommissionens förordning (EG) nr 164/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 165/2003 av den 30 januari 2003 om det andra offentliggörandet av kvantiteten för vissa basprodukter som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven 10
Kommissionens förordning (EG) nr 166/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 12
Kommissionens förordning (EG) nr 167/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 16
Kommissionens förordning (EG) nr 168/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 22
Kommissionens förordning (EG) nr 169/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 24
Kommissionens förordning (EG) nr 170/2003 av den 30 januari 2003 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 26
Kommissionens förordning (EG) nr 171/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på tjugoandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 28
Kommissionens förordning (EG) nr 172/2003 av den 30 januari 2003 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 29
Kommissionens förordning (EG) nr 173/2003 av den 30 januari 2003 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 30
Kommissionens förordning (EG) nr 174/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 31
Kommissionens förordning (EG) nr 175/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 60/2003 32
Kommissionens förordning (EG) nr 176/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 33
Kommissionens förordning (EG) nr 177/2003 av den 30 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 35
Kommissionens förordning (EG) nr 178/2003 av den 30 januari 2003 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 38
Kommissionens förordning (EG) nr 179/2003 av den 30 januari 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 40
*Rådets direktiv 2002/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/67/EC
*Rådets beslut av den 28 januari 2003 om skyddsåtgärder mot Newcastlesjuka i Amerikas förenta stater och om undantag från kommissionens beslut 94/984/EG, 96/482/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG och 2001/751/EG 48
*Information om tillämpningen av vissa artiklar i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan 52
Kommissionen
2003/68/EC
*Kommissionens beslut av den 14 november 2002 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/37.396/D2 - det ändrade TACA-avtalet) [delgivet med nr K(2002) 4349] (1) 53
2003/69/EC
*Kommissionens beslut av den 28 januari 2003 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för plantor av släktet Vitis L., utom frukter, med ursprung i Schweiz [delgivet med nr K(2003) 340] 72
2003/70/EC
*Kommissionens beslut av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi i Norge [delgivet med nr K(2003) 362] (1) 76
2003/71/EC
*Kommissionens beslut av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi på Färöarna [delgivet med nr K(2003) 363] (1) 80
2003/72/EC
*Kommissionens beslut av den 30 januari 2003 om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina [delgivet med nr K(2003) 426] (1) 84

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven (EGT L 196 av den 20.7.2001) 86
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341 av den 22.12.2001) 86

Meddelande till läsarna S3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top