EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:337:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 337, 13 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 337
45 årgången
13 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2203/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2205/2002 av den 12 december 2002 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 21/2002 om fastställande av prognostiserade försörjningsbalanser och gemenskapsstöd för de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2206/2002 av den 12 december 2002 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under dansk flagg 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2207/2002 av den 12 december 2002 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2208/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 814/2000 om åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2209/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2210/2002 av den 12 december 2002 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2211/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2212/2002 av den 12 december 2002 om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa mjölkprodukter 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2213/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 35
Kommissionens förordning (EG) nr 2214/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 36
Kommissionens förordning (EG) nr 2215/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2096/2002 37
Kommissionens förordning (EG) nr 2216/2002 av den 12 december 2002 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 38
*Kommissionens direktiv 2002/94/EG av den 9 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/971/EC
*Rådets beslut av den 18 november 2002 om bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse ratificera eller ansluta sig till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen) 55
2002/972/EC
*Rådets beslut av den 28 november 2002 om bemyndigande för den grekiska regeringen att bevilja stöd till bomullsproducenter i Grekland 82
2002/973/EC
*Rådets beslut av den 10 december 2002 om ändring av rådets beslut 89/688/EEG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen 83
2002/974/EC
*Rådets beslut av den 12 december 2002 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2002/848/EG 85
Kommissionen
2002/975/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2002 om införande av vaccination för att komplettera åtgärderna för att bekämpa infektion med lågpatogen aviär influensa i Italien och om särskilda åtgärder för kontroll vid transport [delgivet med nr K(2002) 5051] (1) 87
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2002/976/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 december 2002 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/847/GUSP 93
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top