EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:187:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 187, 16 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 187
45 årgången
16 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1281/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002 av den 15 juli 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1283/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande för regleringsåret 2002/03 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade plommon samt av produktionsstödet för katrinplommon 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1284/2002 av den 15 juli 2002 om handelsnormer för hasselnötter med skal 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1285/2002 av den 15 juli 2002 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det "register över skyddade särarter" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Kalakukko) 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2002 av den 15 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2125/95 vad gäller förteckningen över de kinesiska myndigheter som är behöriga att utfärda ursprungsintyg för svampkonserver 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2002 av den 15 juli 2002 om ändring av bilaga 3 i förordning (EG) nr 560/2002 om införande av provisoriska skyddsåtgärder mot import av vissa stålprodukter 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1288/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1289/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 29
*Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (1) 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/585/EC
*Rådets beslut av den 12 juli 2002 om anpassning av delarna III och VIII i de gemensamma konsulära anvisningarna 44
2002/586/EC
*Rådets beslut av den 12 juli 2002 om anpassning av del VI i de gemensamma konsulära anvisningarna 48
2002/587/EC
*Rådets beslut av den 12 juli 2002 om översyn av den gemensamma handboken 50
Kommissionen
2002/588/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2002 om ändring av beslut 1999/466/EG om fastställande av officiellt brucellosfri status för nötkreatursbesättningarna i vissa medlemsstater eller regioner i medlemsstater [delgivet med nr K(2002) 2576] (1) 52
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top