EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:080:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 80, 23 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 80
45 årgången
23 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 522/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 523/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 524/2002 av den 22 mars 2002 om ändring av förordningarna (EG) nr 1938/2001, (EG) nr 1939/2001 och (EG) nr 1940/2001 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapens inre marknad av ris som innehas av de spanska, grekiska och italienska interventionsorganen och som är avsett som foder 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 525/2002 av den 22 mars 2002 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 8
Kommissionens förordning (EG) nr 526/2002 av den 22 mars 2002 om utfärdande av exportlicens för vin 9
Kommissionens förordning (EG) nr 527/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i mars 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 10
Kommissionens förordning (EG) nr 528/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i mars 2002 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 12
Kommissionens förordning (EG) nr 529/2002 av den 22 mars 2002 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2002 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april-30 juni 2002 14
Kommissionens förordning (EG) nr 530/2002 av den 22 mars 2002 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2002 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 16
Kommissionens förordning (EG) nr 531/2002 av den 22 mars 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 18
Kommissionens förordning (EG) nr 532/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 19
Kommissionens förordning (EG) nr 533/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 20
Kommissionens förordning (EG) nr 534/2002 av den 22 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 535/2002 av den 21 mars 2002 om ändring av bilaga C till rådets direktiv 64/432/EEG och om ändring av beslut 2000/330/EG 22
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen 29
Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation 34
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/237/EC
*Kommissionens beslut av den 21 mars 2002 om ändring av beslut 94/360/EG om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land [delgivet med nr K(2002) 1121] (1) 40

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (EGT L 75 av den 16.3.2002) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top