EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:031:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 31, 01 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 31
45 årgången
1 februari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 1
*Rådets förordning (EG) nr 179/2002 av den 28 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn 25
Kommissionens förordning (EG) nr 180/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 181/2002 av den 31 januari 2002 om beslutet att inte göra någon tilldelningen enligt den 25: delanbudsinfordran för vitsocker inom ramen av en stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1430/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 182/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 30
Kommissionens förordning (EG) nr 183/2002 av den 31 januari 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 32
Kommissionens förordning (EG) nr 184/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 34
Kommissionens förordning (EG) nr 185/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 37
Kommissionens förordning (EG) nr 186/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 39
Kommissionens förordning (EG) nr 187/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 40
Kommissionens förordning (EG) nr 188/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 43
Kommissionens förordning (EG) nr 189/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 46
Kommissionens förordning (EG) nr 190/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 48
Kommissionens förordning (EG) nr 191/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 51
*Kommissionens förordning (EG) nr 192/2002 av den 31 januari 2002 om bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT 55
Kommissionens förordning (EG) nr 193/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 59
Kommissionens förordning (EG) nr 194/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 62
Kommissionens förordning (EG) nr 195/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 64
Kommissionens förordning (EG) nr 196/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 65
Kommissionens förordning (EG) nr 197/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 66
Kommissionens förordning (EG) nr 198/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 9/2002 67
Kommissionens förordning (EG) nr 199/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 30/2002 68
Kommissionens förordning (EG) nr 200/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 69
Kommissionens förordning (EG) nr 201/2002 av den 31 januari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 71
Kommissionens förordning (EG) nr 202/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 73
Kommissionens förordning (EG) nr 203/2002 av den 31 januari 2002 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 75

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/70/EC
*Rådets beslut av den 28 januari 2002 om ändring av rådets beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa 77
Kommissionen
2002/71/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juli 2001 om det statliga stöd som Tyskland har genomfört till förmån för KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode [delgivet med nr K(2001) 1781] (1) 80

Rättelser
Rättelse till kommissionens beslut 2001/781/EG av den 25 september 2001 om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 298 av den 15.11.2001) 88
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top