EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:337:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 337, 20 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 337
44 årgången
20 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2489/2001 av den 19 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2490/2001 av den 18 december 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2492/2001 av den 19 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordning med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 av den 19 december 2001 om avsättning av vissa fiskeriprodukter som har återtagits från marknaden 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2494/2001 av den 19 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 80/2001 beträffande avsättningsmöjligheter för fiskeriprodukter som återtagits från marknaden 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 2495/2001 av den 19 december 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2406/96 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2496/2001 av den 19 december 2001 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari-31 mars 2001 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2497/2001 av den 19 december 2001 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2498/2001 av den 19 december 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/906/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 november 2001 om utnämning av en svensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 34
2001/907/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 november 2001 om utnämning av en dansk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 35
2001/908/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 november 2001 om utnämning av en svensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 36
2001/909/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 november 2001 om utnämning av en fransk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 37
2001/910/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 26 november 2001 om utnämning av en nederländsk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 38
Kommissionen
2001/911/EC
*Kommissionens beslut av den 19 december 2001 om ändring för fjärde gången av beslut 2001/740/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2001) 4601] (1) 39
Europeiska centralbanken
2001/912/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 8 november 2001 om vissa villkor för tillgång till systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS) (ECB/2001/11) 49
2001/913/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2001/15) 52
2001/914/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2001/16) 55
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma åtgärd av den 19 december 2001 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för uppdraget som samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top