EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:331:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 331, 15 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 331
44 årgången
15 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2456/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2457/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av nedsättningsbeloppet inom ramen för de särskilda importbestämmelserna för sorghum till Spanien 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2458/2001 av den 14 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 327/98 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 2459/2001 av den 14 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 28/97 och om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för vissa vegetabiliska oljor (utom olivolja) avsedda för bearbetningsindustrin i de utomeuropeiska franska departementen 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2460/2001 av den 14 december 2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2461/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 260:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2462/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 88:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2463/2001 av den 14 december 2001 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Taiwan 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 2464/2001 av den 14 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2465/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2466/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2467/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2468/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2469/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2470/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 41:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 33
Kommissionens förordning (EG) nr 2471/2001 av den 14 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2472/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det sextonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 35
Kommissionens förordning (EG) nr 2473/2001 av den 14 december 2001 om att inte fullfölja det tvåhundraåttionde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 36
Kommissionens förordning (EG) nr 2474/2001 av den 14 december 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/892/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 i ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget (COMP/C-1/36.915 - Deutsche Post AG - innehållande av internationella postförsändelser) [delgivet med nr K(2001) 1934] (1) 40
2001/893/EC
*Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av "SOLVIT" — problemlösningsnätverket för den inre marknaden [delgivet med nr K(2001) 3901] (1) 79
2001/894/EC
*Kommissionens beslut av den 13 december 2001 om gemenskapens bidrag för 2001 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(2001) 4267] 83
2001/895/EC
*Kommissionens beslut av den 13 december 2001 om bidrag för 2001 från gemenskapen till finansieringen av ett program för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter på Madeira [delgivet med nr K(2001) 4268] 89
2001/896/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2001 om fastställande av anvisningar för gemenskapens jämförande försök och tester av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor enligt rådets direktiv 92/34/EEG [delgivet med nr K(2001) 4220] 95
2001/897/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2001 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa växter enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG och 92/33/EEG [delgivet med nr K(2001) 4222] (1) 97
2001/898/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2001 om fastställande av anvisningar för gemenskapens jämförande försök och tester av förökningsmaterial för prydnadsväxter enligt rådets direktiv 98/56/EG [delgivet med nr K(2001) 4224] 101
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top