EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:329:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 329, 14 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 329
44 årgången
14 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 6 december 2001 om skydd av euron mot förfalskning 1
*Rådets rambeslut av den 6 december 2001 om ändring av rådets rambeslut 2000/383/RIF om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2433/2001 av den 6 december 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 när det gäller upphävande på autonoma grundval av tullsatserna i Gemensamma tulltaxan för vissa industriprodukter 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2434/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2435/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2436/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2437/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2438/2001 av den 13 december 2001 om upphävande av förordning (EG) nr 1490/2000 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg som innehas av det tyska interventionsorganet 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2439/2001 av den 13 december 2001 om upphörande av fiske efter kungsfisk med fartyg under spansk flagg 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2440/2001 av den 13 december 2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg från skördar före 2001 som innehas av det tyska interventionsorganet för export till alla tredje länder, med undantag av zon VII 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2441/2001 av den 13 december 2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg från skördar 2001 som innehas av det tyska interventionsorganet för export till zon VII 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2442/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av den nya uppskattningen av produktionen av orensad bomull för regleringsåret 2001/02 och av den nya preliminära sänkning av riktpriset som blir följden 25
*Kommissionens beslut nr 2443/2001/EKSG av den 13 december 2001 om ändring av bilagan till beslut nr 244/2001/EKSG beträffande förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2444/2001 av den 13 december 2001 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2445/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2446/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2447/2001 av den 13 december 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek 41
Kommissionens förordning (EG) nr 2448/2001 av den 13 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 47
Kommissionens förordning (EG) nr 2449/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 55
Kommissionens förordning (EG) nr 2450/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 58
Kommissionens förordning (EG) nr 2451/2001 av den 13 december 2001 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 59
Kommissionens förordning (EG) nr 2452/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 60
Kommissionens förordning (EG) nr 2453/2001 av den 13 december 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 61
Kommissionens förordning (EG) nr 2454/2001 av den 13 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2805/95 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn 63

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/2454/EC
*Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japan om ömsesidigt erkännande 67
Kommissionen
2001/889/EC
*Kommissionens beslut av den 12 december 2001 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av Italien inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2001) 4008] 68
2001/890/EC
*Kommissionens beslut av den 13 december 2001 om erkännande av "Hellenic Register of Shipping" i enlighet med artikel 4.3 i rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2001) 4218] (1) 72
Europeiska Gemenskapernas administrativa Kommission för social trygghet för migrerande arbetare
2001/891/EC
*Beslut nr 181 av den 13 december 2000 om tolkningen av artiklarna 14.1, 14a.1, 14b.1 och 14b.2 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämplig lagstiftning beträffande utsända arbetstagare och egenföretagare som bedriver tillfällig verksamhet utanför den behöriga staten (1) 73
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top