EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:283:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 283, 27 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 283
44 årgången
27 oktober 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2101/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2102/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2103/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2826/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg, fjäderfäkött och kaniner 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2104/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2001 av den 26 oktober 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1093/2001 när det gäller import av hampa 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2106/2001 av den 26 oktober 2001 om att upphäva och öppna tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Lettland samt om ändring av förordning (EG) nr 1477/2000 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2107/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 85:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2108/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 38:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2109/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 257:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2110/2001 av den 26 oktober 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2111/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2112/2001 av den 26 oktober 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa europeiska länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2113/2001 av den 26 oktober 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2114/2001 av den 26 oktober 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2115/2001 av den 26 oktober 2001 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2116/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 277:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2117/2001 av den 26 oktober 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det trettonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2001 av den 26 oktober 2001 om rättelse av förordning (EG) nr 1888/2001 om fastställande av den särskilda växelkurs för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnader för lagring av socker 27
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut 28
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el 33
*Kommissionens direktiv 2001/90/EG av den 26 oktober 2001 om anpassning till tekniska framsteg för sjunde gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (kreosot) (1) 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/755/EC
*Beslut nr 1/2001 av Gemensamma rådet av den 26 juni 2001 - Gemensamma rådets arbetsordning 44
2001/756/EC
*Beslut nr 6/2001 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan av den 18 juli 2001 om förbättringar av den handelsordning för förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll 2 till Europaavtalet 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top