EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:140:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 140, 24 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 140
44 årgången
24 maj 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1000/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1001/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1002/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1003/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1004/2001 av den 22 maj 2001 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1005/2001 av den 23 maj 2001 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1006/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av förodningarna (EG) nr 1432/94, (EG) nr 1486/95, (EG) nr 2305/95, (EG) nr 571/97, (EG) nr 1898/97 och (EG) nr 2562/98 om tillämpningsföreskrifter för importlicenser inom grisköttssektorn 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1007/2001 av den 23 maj 2001 om inledande av anbudsförfarande för försäljning av vinalkohol uteslutande avsedd att användas inom bränslesektorn i tredje land 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1008/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1009/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2001 av den 23 maj 2001 om lägsta kvalitetskrav på fruktblandningar inom systemet för produktionsstöd 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1011/2001 av den 23 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under regleringsåret 2001/2002 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av särskilda undantag från förordning (EG) nr 1370/95, förordning (EG) nr 800/1999 och förordning (EG) nr 1291/2000 inom grisköttssektorn 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1013/2001 av den 23 maj 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1014/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 248:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1015/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 76:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1016/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den tjugonionde anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 1017/2001 av den 17 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1259/1999 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1018/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1020/2001 av den 23 maj 2001 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1021/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1022/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 55
Kommissionens förordning (EG) nr 1023/2001 av den 23 maj 2001 om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa mjölkprodukter 57
Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 58

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/398/EC
*Kommissionens beslut av den 17 januari 2001 om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd [delgivet med nr K(2001) 164] (1) 65
2001/399/EC
*Kommissionens beslut av den 7 maj 2001 om erkännande av att den franska databasen för nötkreatur är fullt fungerande [delgivet med nr K(2001) 1183] (1) 69
2001/400/EC
*Kommissionens beslut av den 17 maj 2001 om ändring av bilagan till beslut 97/4/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött, när det gäller Folkrepubliken Kina [delgivet med nr K(2001) 1425] (1) 70
Europeiska centralbanken
2001/401/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2001/3) 72
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top