EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:008:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 8, 12 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 8
44 årgången
12 januari 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter 1
Kommissionens förordning (EG) nr 46/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 23
Kommissionens förordning (EG) nr 47/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av exportbidrag för olivolja 25
Kommissionens förordning (EG) nr 48/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 27
Kommissionens förordning (EG) nr 49/2001 av den 11 januari 2001 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 28
Kommissionens förordning (EG) nr 50/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 29
Kommissionens förordning (EG) nr 51/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 30
Kommissionens förordning (EG) nr 52/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 31
Kommissionens förordning (EG) nr 53/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2831/2000 32
Kommissionens förordning (EG) nr 54/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2830/2000 33
Kommissionens förordning (EG) nr 55/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 34
Kommissionens förordning (EG) nr 56/2001 av den 11 januari 2001 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/30/EC
*Beslut nr 3/2000 av ministerrådet för AVS-EG av den 15 december 2000 om antagandet av särskilda finansiella åtgärder i syfte att säkerställa att vissa verksamheter inom ramen för åttonde EUF kan fortsätta till dess att partnerskapsavtalet AVS-EG träder i kraft 38
Kommissionen
2001/31/EC
*Kommissionens beslut av den 20 december 2000 om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2000) 3992] (1) 40
2001/32/EC
*Kommissionens beslut av den 20 december 2000 om gemenskapens bidrag för 2000 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(2000) 3993] 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top