EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:244:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 244, 29 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 244
43 årgången
29 september 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet 1
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2000 av den 28 september 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet vad gäller dosaerosoler och läkemedelspumpar 25
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2039/2000 av den 28 september 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet vad gäller referensåret för tilldelning av kvoter av klorfluorkolväten 26
*Rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin 27
*Rådets förordning (EG) nr 2041/2000 av den 26 september 2000 om ändring av förordning (EG) nr 5/96 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av mikrovågsugnar med ursprung i Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand 33
*Rådets förordning (EG) nr 2042/2000 av den 26 september 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 38
Kommissionens förordning (EG) nr 2043/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 53
Kommissionens förordning (EG) nr 2044/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2000 för vissa produkter från sektorn för fjäderfäkött och ägg inom ramen för förordning (EG) nr 1866/95 55
Kommissionens förordning (EG) nr 2045/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2000 för vissa produkter från sektorn för fjäderfäkött inom ramen för förordning (EG) nr 1396/98 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2046/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2000 för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 57
Kommissionens förordning (EG) nr 2047/2000 av den 28 september 2000 om tillfälligt upphörande med inlämnande av exportlicensansökningar för vissa mjölkprodukter 58
Kommissionens förordning (EG) nr 2048/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 59
Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 63
Kommissionens förordning (EG) nr 2050/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 66
Kommissionens förordning (EG) nr 2051/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 68
Kommissionens förordning (EG) nr 2052/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 69
Kommissionens förordning (EG) nr 2053/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 70
Kommissionens förordning (EG) nr 2054/2000 av den 28 september 2000 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 71
Kommissionens förordning (EG) nr 2055/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 72
Kommissionens förordning (EG) nr 2056/2000 av den 28 september 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 74
*Kommissionens direktiv 2000/57/EG av den 22 september 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (1) 76
*Kommissionens direktiv 2000/58/EG av den 22 september 2000 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (1) 78

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5 av den 8.1.2000) 84
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top