EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:320:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 320, 28 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 320
41 årgången
28 november 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, EGKS, Euratom) nr 2548/98 av den 23 november 1998 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2549/98 av den 27 november 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
Kommissionens förordning (EG) nr 2550/98 av den 27 november 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2551/98 av den 27 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2552/98 av den 27 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2553/98 av den 27 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2554/98 av den 27 november 1998 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det 213:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2555/98 av den 27 november 1998 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2556/98 av den 27 november 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 1999 avseende den tullkvot för nötkött som föreskrivs i interimsavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2557/98 av den 27 november 1998 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittiotredje särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2558/98 av den 27 november 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugoförsta särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 2559/98 av den 27 november 1998 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2560/98 av den 27 november 1998 om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2561/98 av den 27 november 1998 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 2562/98 av den 27 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för importordningarna för vissa grisköttsprodukter med ursprung i AVS-staterna samt om upphävande av förordning (EEG) nr 904/90 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2563/98 av den 27 november 1998 om anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt ris till Réunion 40
Kommissionens förordning (EG) nr 2564/98 av den 27 november 1998 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder 43
Kommissionens förordning (EG) nr 2565/98 av den 27 november 1998 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder i Europa 46
Kommissionens förordning (EG) nr 2566/98 av den 27 november 1998 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat långkornigt ris till vissa tredje länder 49
Kommissionens förordning (EG) nr 2567/98 av den 27 november 1998 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 52
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/683/EC
*Rådets beslut av den 23 november 1998 angående växelkursfrågor som har samband med CFA-francen och den komoriska francen 58
Kommissionen
98/684/EC
*Kommissionens beslut av den 17 november 1998 om att befria import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina från utvidgningen enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EEG) nr 2474/93 [delgivet med nr K(1998) 3529] 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top