EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:225:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 225, 12 augusti 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 225
41 årgången
12 augusti 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 10 augusti 1998 om ändring av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen, om vapenexport till f.d. Jugoslavien 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1766/98 av den 30 juli 1998 om anslutning av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, som utgör en part, till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina 2
Anslutningsinstrument 4
Överenskommelse om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina 5
Protokoll om ändring av överenskommelsen om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina 10
Förklaring av gemenskapens företrädare vid undertecknandet av anslutningsinstrumentet angående det vetenskapliga och tekniska centrumet i Ukraina 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1767/98 av den 11 augusti 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1768/98 av den 11 augusti 1998 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 15
*Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/499/EC
*Arbetsordning för samarbetsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldova, å andra sidan av den 14 juli 1998 22
Kommissionen
98/500/EC
*Kommissionens beslut av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå [delgivet med nr K(1998) 2334] (1) 27
98/501/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 1998 om vissa särskilda transaktioner i samband med det arbete som är förknippat med protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott i syfte att tillämpa artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser [delgivet med nr K(1998) 2204] (1) 29
98/502/EC
*Kommissionens beslut av den 27 juli 1998 om användningen av ett slakthus i Italien, i enlighet med punkt 7, bilaga II till rådets direktiv 92/119/EEG [delgivet med nr K(1998) 2257] (1) 33
98/503/EC
*Kommissionens beslut av den 11 augusti 1998 om ändring av beslut 96/301/EG och om tillstånd för medlemsstaterna att vidta tillfälliga nödåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Egypten [delgivet med nr K(1998) 2480] 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top