EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:338:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 338, 28 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 338
trettionionde årgången
28 december 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 2485/96 av den 20 december 1996 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 1996 av löner och pensioner till tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2486/96 av den 20 december 1996 om export av vissa EKSG-stålprodukter från Bulgarien till Europeiska gemenskaperna under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2487/96 av den 20 december 1996 om export av vissa EKSG-stålprodukter från Rumänien till Europeiska gemenskaperna under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2488/96 av den 20 december 1996 om tillfällig total eller partiell suspension av autonoma tullar enligt gemensamma tulltaxan för vissa fiskeriprodukter (1997)

9

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2489/96 av den 20 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar den frist som föreskrivs för rådets beslut om ett system för fortlöpande kontroll av gemenskapens fiskefartygs position via satellit

12

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2490/96 av den 20 december 1996 om utsträckning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 3066/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2491/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2492/96 av den 23 december 1996 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse enligt förordningarna (EG) nr 3009/95 och (EG) nr 1035/96

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2493/96 av den 23 december 1996 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1734/96

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2494/96 av den 23 december 1996 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

38

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2495/96 av den 27 december 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

40

 

*

Kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG av den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin (1)

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2498/96 av den 23 december 1996 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 1997 för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2499/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2500/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 584/92 om tillämpningsföreskrifter för importordningen i Europaavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien å den andra vad avser mjölk och mjölkprodukter

61

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2501/96 av den 23 december 1996 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i vissa tredje länder

65

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2502/96 av den 23 december 1996 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2698/93 och (EG) nr 1590/94 och om fastställande, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3066/95, av de kvantiteter inom grisköttssektorn som är tillgängliga inom ramen för gemenskapens tullkvoter enligt Europaavtalen

71

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2503/96 av den 27 december 1996 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas

76

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2504/96 av den 27 december 1996 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

77

 

*

Kommissionens direktiv 96/89/EG av den 17 december 1996 om ändring av kommissionens direktiv 95/12/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av tvättmaskiner (1)

85

 

*

Kommissionens direktiv 96/94/EG av den 18 december 1996 om upprättande av en andra förteckning över indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (1)

86

 

*

Rådets direktiv 96/95/EG av den 20 december 1996 om ändring, med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskatt, direktiv 77/388/EEG gemensamt system för mervärdesskatt

89

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/742/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 2 december 1996 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredje land, om fastställande av närmare bestämmelser om de kontroller som skall utföras av kommissionens veterinärexperter och om upphävande av beslut 95/357/EG (1)

91

  

96/743/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 1996 om antagandet av särskilda åtgärder för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för vissa externa gemenskapstransiteringar

105

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top