EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 346, 27 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 346

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
27 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2017–2018
Sammanträdena den 2–5 oktober 2017
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 109, 22.3.2018 .
ANTAGNA TEXTER
Sammanträdena den 23–26 oktober 2017
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 138, 19.4.2018 .
Den text som antogs den 25 oktober 2017 beträffande ansvarsfrihet för budgetåret 2015 har offentliggjorts i  EUT L 318, 2.12.2017 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 3 oktober 2017

2018/C 346/01

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))

2

2018/C 346/02

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (2017/2008(INI))

6

2018/C 346/03

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))

20

2018/C 346/04

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om kampen mot it-brottslighet (2017/2068(INI))

29

2018/C 346/05

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om EU:s politiska förbindelser med Asean (2017/2026(INI))

44

 

Onsdagen den 4 oktober 2017

2018/C 346/06

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

52

2018/C 346/07

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051972 – 2017/2879(RSP))

55

2018/C 346/08

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051971 – 2017/2878(RSP))

60

2018/C 346/09

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP))

66

2018/C 346/10

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (2017/2620(RSP))

70

 

Torsdagen den 5 oktober 2017

2018/C 346/11

Europaparlamentets resolution av den 5 oktober 2017 om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi (2017/2868(RSP))

82

2018/C 346/12

Europaparlamentets resolution av den 5 oktober 2017 om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (2017/2869(RSP))

86

2018/C 346/13

Europaparlamentets resolution av den 5 oktober 2017 om situationen i Maldiverna (2017/2870(RSP))

90

2018/C 346/14

Europaparlamentets resolution av den 5 oktober 2017 om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (2015/2062(INI))

94

 

Tisdagen den 24 oktober 2017

2018/C 346/15

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (2016/2242(INI))

105

2018/C 346/16

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))

117

2018/C 346/17

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052754 – 2017/2905(RSP))

122

2018/C 346/18

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052752 – 2017/2906(RSP))

127

2018/C 346/19

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D052753 – 2017/2907(RSP))

133

2018/C 346/20

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser (2017/2742(RSP))

139

2018/C 346/21

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI))

143

2018/C 346/22

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (2016/2270(INI))

156

 

Onsdagen den 25 oktober 2017

2018/C 346/23

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2017 om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (2017/2038(INI))

171

 

Torsdagen den 26 oktober 2017

2018/C 346/24

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (miljöansvarsdirektivet) (2016/2251(INI))

184

2018/C 346/25

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP))

192

2018/C 346/26

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om den ekonomiska politiken i euroområdet 2017/2114(INI))

200

2018/C 346/27

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 med parlamentets rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Australien (2017/2192(INI))

212

2018/C 346/28

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 med parlamentets rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland (2017/2193(INI))

219

2018/C 346/29

Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om kontroll av unionsrättens tillämpning 2015 (2017/2011(INI))

226


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 3 oktober 2017

2018/C 346/30

P8_TA(2017)0362
Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))
P8_TC1-COD(2017)0013
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

234

2018/C 346/31

P8_TA(2017)0363
Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
P8_TC1-COD(2016)0187
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

236

 

Onsdagen den 4 oktober 2017

2018/C 346/32

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

238

2018/C 346/33

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

239

2018/C 346/34

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien (09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS))

240

2018/C 346/35

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

241

2018/C 346/36

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

242

2018/C 346/37

P8_TA(2017)0373
Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))
P8_TC1-COD(2016)0170
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

243

2018/C 346/38

P8_TA(2017)0374
Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
P8_TC1-COD(2016)0171
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

244

2018/C 346/39

P8_TA(2017)0375
Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))
P8_TC1-COD(2016)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

245

 

Torsdagen den 5 oktober 2017

2018/C 346/40

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2017 om utkastet till rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (09941/2017) – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

246

 

Tisdagen den 24 oktober 2017

2018/C 346/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

247

2018/C 346/42

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

248

2018/C 346/43

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

249

2018/C 346/44

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

253

2018/C 346/45

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

254

2018/C 346/46

Europaparlamentets ändringar antagna den 24 oktober 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8–0123/2016 – 2016/0084(COD))

255

2018/C 346/47

P8_TA(2017)0393
Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
P8_TC1-COD(2016)0261
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2017 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser

362

2018/C 346/48

P8_TA(2017)0394
Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))
P8_TC1-COD(2017)0190
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

363

2018/C 346/49

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2017 för budgetåret 2017 med finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och ökning av reserven för katastrofbistånd, efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

364

2018/C 346/50

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

366

 

Onsdagen den 25 oktober 2017

2018/C 346/51

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 med avseende på produkttillsyn och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))

369

2018/C 346/52

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

370

2018/C 346/53

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

371

2018/C 346/54

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

373

2018/C 346/55

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

375

2018/C 346/56

P8_TA(2017)0410
Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TC1-COD(2016)0130
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

389

2018/C 346/57

P8_TA(2017)0411
Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TC1-COD(2016)0106
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011

390

2018/C 346/58

P8_TA(2017)0412
Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller in- och utresesystemet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TC1-COD(2016)0105
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

391

 

Torsdagen den 26 oktober 2017

2018/C 346/59

P8_TA(2017)0415
En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (COM(2015)0472 – C8–0288/2015 – 2015/0226(COD))
P8_TC1-COD(2015)0226
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012

392

2018/C 346/60

P8_TA(2017)0416
Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))
P8_TC1-COD(2015)0225
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

393


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top