EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:327:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 327, 12 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.327.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 327

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
12 november 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

491:a plenarsessionen den 10 och 11 juli 2013

2013/C 327/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s konkurrenskrafts outnyttjade ekonomiska potential – reform av offentliga företag” (förberedande yttrande)

1

2013/C 327/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Serbien” (förberedande yttrande)

5


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

491:a plenarsessionen den 10 och 11 juli 2013

2013/C 327/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin” – COM(2013) 150 final/2

11

2013/C 327/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om riskhantering på tullområdet och säkerhet i leveranskedjan” – COM(2012) 793 final

15

2013/C 327/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution” – COM(2013) 36 final

20

2013/C 327/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel” – COM(2013) 37 final

26

2013/C 327/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov” – COM(2013) 122 final

33

2013/C 327/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning” – COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)

38

2013/C 327/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar” (Omarbetning) COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

42

2013/C 327/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik” – COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)

47

2013/C 327/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012”COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD)

52

2013/C 327/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat” – COM(2012) 669 final

58

2013/C 327/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter” – COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)

65

2013/C 327/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av meddelandet om industripolitiken” – COM(2012) 582 final

82

2013/C 327/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter”COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)

90

2013/C 327/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser” – COM(2012) 673 final”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) – Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten” – COM(2012) 670 final och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Rapport om översynen av EU-politiken för problemet med vattenbrist och torka” – COM(2012) 672 final

93

2013/C 327/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation” – COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)

102

2013/C 327/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid förorening från fartyg och havsföroreningar från olje- och gasanläggningar” – COM(2013) 174 final – 2013/0092 (COD)

108

2013/C 327/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar” – COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)

111

2013/C 327/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare (löpande program)” – COM(2013) 130 final

115

2013/C 327/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fjärde järnvägspaketet” som består av följande sju dokument: ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om fjärde järnvägspaketet – fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja konkurrenskraft och tillväxt i EU” – COM(2013) 25 final,”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning” – COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004” – COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg” – COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen” – COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD),”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning)” – COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD) och”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning)” – COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)

122

2013/C 327/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen” – COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD)

133


SV

 

Top