EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:271:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 271, 19 september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.271.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 271

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
19 september 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

490:e plenarsessionen den 22 och 23 maj 2013

2013/C 271/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ekonomiska och monetära unionens sociala dimension” (förberedande yttrande)

1

2013/C 271/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Efter tio år – vilken framtid har euron? EU:s ekonomiska och politiska framtid och det nya fördraget” (yttrande på eget initiativ)

8

2013/C 271/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grön ekonomi – främja hållbar utveckling i Europa” (yttrande på eget initiativ)

18


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

490:e plenarsessionen den 22 och 23 maj 2013

2013/C 271/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt om Europa” – COM(2012) 777 final/2

23

2013/C 271/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel” – COM(2013) 44 final – 2013/0024 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism” – COM(2013) 45 final – 2013/0025 (COD)

31

2013/C 271/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner” – COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS)

36

2013/C 271/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF” – COM(2013) 42 final – 2013/0023 (COD)

42

2013/C 271/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: Ett instrument för konvergens och konkurrenskraft” – COM(2013) 165 final och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: Förhandssamordning av planer för större reformer av den ekonomiska politiken” – COM(2013) 166 final

45

2013/C 271/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En övergripande europeisk ram för onlinespel” – COM(2012) 596 final

48

2013/C 271/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En ny europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar och insolvens” – COM(2012) 742 final och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden”COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)

55

2013/C 271/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva regelverket på ett effektivt sätt – Översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam” – COM(2012) 702 final

61

2013/C 271/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tullunionens tillstånd” – COM(2012) 791 final

66

2013/C 271/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för mer engagerade aktieägare och hållbara företag” – COM(2012) 740 final

70

2013/C 271/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan för företagande 2020: Stärka företagarandan i EU” – COM(2012) 795 final

75

2013/C 271/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG” – COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)

81

2013/C 271/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008” – COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)

86

2013/C 271/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av Europeiska socialfonden 2014–2020” – COM(2013) 83 final

91

2013/C 271/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser” – COM(2013) 95 final – 2013/0057 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer” – COM(2013) 96 final – 2013/0060 COD och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer” – COM(2013) 97 final – 2013/0059 (COD)

97

2013/C 271/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till ändring av kommissionens förslag COM(2011) 607 final/2 – Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006” – COM(2013) 145 final – 2011/0268 (COD) och ”Förslag till ändring av kommissionens förslag COM(2012) 496 om Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006” – COM(2013) 146 final – 2011/0276 (COD)

101

2013/C 271/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa” – COM(2012) 636 final

104

2013/C 271/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen” – COM(2013) 17 final och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen” – COM(2013) 18 final – 2013/0012 (COD)

111

2013/C 271/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser” – COM(2012) 721 final – 2012/0340 (COD)

116

2013/C 271/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet” – COM(2012) 736 final

122

2013/C 271/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten” – COM(2012) 784 final

127

2013/C 271/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen” – COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD)

133

2013/C 271/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser” – COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD)

138

2013/C 271/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013” – COM(2013) 159 final – 2013/0087 (COD)

143

2013/C 271/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid” – COM(2013) 92 final

144

2013/C 271/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de allmänna sjukförsäkringssystemen” – COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD)

151

2013/C 271/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag” – COM(2013) 193 final – 2013/0104 (COD)

152

2013/C 271/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen och om ersättning av förordning (EU, Euratom) nr 617/2010” – COM(2013) 153 final

153

2013/C 271/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EU) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]” – COM(2013) 245 final – 2011/0380 (COD) och ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006” – COM(2013) 246 final – 2011/0276 (COD)

154


SV

 

Top