EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 351, 15 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.351.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 351

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
15 november 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

483:e plenarsessionen den 18 och 19 september 2012

2012/C 351/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Smart tillväxt för alla” (yttrande på eget initiativ)

1

2012/C 351/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En ram för reklam som riktas till barn och unga” (yttrande på eget initiativ)

6

2012/C 351/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utsatta gruppers rättigheter på arbetsplatsen – särskilt problemen med diskriminering baserad på sexuell läggning” (yttrande på eget initiativ)

12

2012/C 351/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Invandrade företagares bidrag till ekonomin i EU” (yttrande på eget initiativ)

16

2012/C 351/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att utrota våld mot kvinnor i hemmet” (yttrande på eget initiativ)

21

2012/C 351/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i kampen mot korruption i länderna söder om Medelhavet” (yttrande på eget initiativ)

27

2012/C 351/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ansvarsfullt utnyttjande av de sociala nätverken och förebyggande av problem i samband med dessa” (yttrande på eget initiativ)

31

2012/C 351/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”För en uppdaterad analys av kostnaderna för uteblivna åtgärder på EU-nivå” (yttrande på eget initiativ)

36


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

483:e plenarsessionen den 18 och 19 september 2012

2012/C 351/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Hantering av gränsöverskridande arvsskatteproblem i EU” – KOM(2011) 864 slutlig

42

2012/C 351/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering” – KOM(2011) 870 slutlig

45

2012/C 351/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar” – KOM(2011) 941 slutlig

52

2012/C 351/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE)” – COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP)

57

2012/C 351/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster” – COM(2012) 131 final – 2012/0061 COD

61

2012/C 351/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Innovation för en hållbar framtid – Handlingsplanen för miljöinnovation” – KOM(2011) 899 slutlig

65

2012/C 351/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europeisk strategi för ett bättre internet för barn” – COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden” – COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Handel, tillväxt och utveckling – Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det” – COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009” – COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD)

83

2012/C 351/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” – COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD) och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Redovisning av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i unionens klimatåtaganden” – COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken” – COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD)

89

2012/C 351/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske” – COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD)

90

2012/C 351/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller införande av skogsodlingsmaterial i kategorin ’individutvalt’ i tillämpningsområdet för det beslutet och uppdatering av namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen” – COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD)

91

2012/C 351/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras” – COM(2012) 343 final – 2012/0165 (COD)

92


SV

 

Top