EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 212, 05 augusti 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2010.212.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 212E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
5 augusti 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2009–2010
Sammanträdena den 5–7 maj 2009
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 263 E, 5.11.2009.
ANTAGNA TEXTER

 

Tirsdag 5 maj 2009

2010/C 212E/01

Rekommendation till kommissionen i klagomål 185/2005/ELBEuropaparlamentets resolution av den 5 maj 2009 om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska kommissionen i klagomål 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Onsdag 6 maj 2009

2010/C 212E/02

Ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen (2007–2013) enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

BILAGA

4

2010/C 212E/03

Energimärkning av teveapparaterEuropaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om utkastet till kommissionens direktiv om genomförande och ändring av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av teveapparater

6

2010/C 212E/04

Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessenEuropaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till kommissionens beslut om fastställande av det årliga åtgärdsprogrammet 2009 för icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen (del II: målinriktade projekt)

8

2010/C 212E/05

Förnyad social agendaEuropaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om en förnyad social agenda (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknadenEuropaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (2008/2335(INI))

23

 

Torsdag 7 maj 2009

2010/C 212E/07

Jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnadEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av LissabonfördragetEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

De finansiella effekterna av LissabonfördragetEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om de finansiella aspekterna på Lissabonfördraget (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situationen i MoldavienEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om situationen i Moldavien

54

2010/C 212E/11

Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och EU:s politik på området (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella jämviktEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om Lissabonfördragets konsekvenser för utvecklingen av Europeiska unionens institutionella balans (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under LissabonfördragetEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Genomförande av medborgarinitiativetEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet (2008/2169(INI))

99

BILAGA

103

2010/C 212E/15

Kommissionens förslag till förordning om Reach, beträffande bilaga XVIIEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om kommissionens förslag till förordning (EG) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), beträffande bilaga XVII

106

2010/C 212E/16

Iran: Fallet Roxana SaberiEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om Iran och fallet Roxana Saberi

109

2010/C 212E/17

MadagaskarEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om situationen i Madagaskar

111

2010/C 212E/18

Venezuela: Fallet Manuel RosalesEuropaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om fallet med Manuel Rosales i Venezuela

113

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

2010/C 212E/19

Utveckling av ett EU-område för straffrättskipningEuropaparlamentets rekommendation till rådet av den 7 maj 2009 om utvecklingen av ett EU-område för straffrättskipning (2009/2012(INI))

116

 

YTTRANDEN

 

Europaparlamentet

 

Tirsdag 5 maj 2009

2010/C 212E/20

Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionenEuropaparlamentets förklaring om stöd till Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen

123


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tirsdag 5 maj 2009

2010/C 212E/21

Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitetEuropaparlamentets beslut av den 5 maj 2009 om begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet och privilegier (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitetEuropaparlamentets beslut av den 5 maj 2009 om begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet och privilegier (2009/2020(IMM))

125

 

Onsdag 6 maj 2009

2010/C 212E/23

Utskottens befogenheterEuropaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om de ständiga utskottens befogenheter

126

2010/C 212E/24

Interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingarEuropaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar

136

2010/C 212E/25

Förfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen)Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Allmän översyn av arbetsordningenEuropaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning (2007/2124(REG))

145


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tirsdag 5 maj 2009

2010/C 212E/27

Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna när det gäller handelsnormer för fjäderfäkött *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna, vad gäller handelsnormerna för fjäderfäkött (KOM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekterEuropaparlamentets resolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

BILAGA

166

2010/C 212E/29

Återvinning av bensinångor vid tankning av motorfordon ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av personbilar på bensinstationer (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

168

2010/C 212E/30

Handel med sälprodukter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om handel med sälprodukter

169

2010/C 212E/31

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (KOM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

170

BILAGA I

201

BILAGA II

202

BILAGA III

202

BILAGA IV

203

BILAGA V

219

BILAGA VI

219

BILAGA VII

226

BILAGA VIII

226

BILAGA IX

227

2010/C 212E/32

Föroreningar förorsakade av fartyg och sanktioner för överträdelser ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/35/EG 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (KOM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av direktiv 2005/35/EG 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser

229

2010/C 212E/33

Märkning och standardiserad konsumentinformation (omarbetning) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) (KOM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning)

230

BILAGA I

242

BILAGA II

243

2010/C 212E/34

Europaparlamentets budgetberäkning för 2010Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2009 om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Onsdag 6 maj 2009

2010/C 212E/35

Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Förslag till ändringsbudget nr 4/2009Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Förslag till ändringsbudget nr 5/2009Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Europaparlamentets ståndpunkt antagen vid andra behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

261

BILAGA

261

2010/C 212E/41

Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

263

BILAGA

307

2010/C 212E/42

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Berec) och byrån ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gruppen av europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Gert) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån

309

2010/C 212E/43

Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen

310

2010/C 212E/44

Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG (KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG

312

2010/C 212E/45

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

320

2010/C 212E/46

Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

322

BILAGA

322

2010/C 212E/47

Kapitalkravsdirektiven ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om ändring av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering

323

2010/C 212E/48

Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2009/EG om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision

325

BILAGA

325

2010/C 212E/49

Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Torsdag 7 maj 2009

2010/C 212E/50

Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering (KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning) (KOM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/…/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning)

349

BILAGA I

365

BILAGA II

366

BILAGA III

367

2010/C 212E/52

Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) (KOM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning)

371

BILAGA I

401

BILAGA II

401

2010/C 212E/53

Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning) (KOM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning)

405

BILAGA I

426

BILAGA II

426

BILAGA III

426

2010/C 212E/54

Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor (KOM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

429

2010/C 212E/55

Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser (KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om särskilda frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser

453

2010/C 212E/56

Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) (KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2009/EG om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus)

454

2010/C 212E/57

Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (KOM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid försat behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser

455

2010/C 212E/58

Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet, samt avseende tillämplig lag i mål om underhållsskyldighet (KOM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top