EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 77, 31 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 77

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
31 mars 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

447:e plenarsession den 17–18 september 2008

2009/C 077/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon”KOM(2007) 856 slutlig – 2007/0297 COD

1

2009/C 077/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet”KOM(2008) 9 slutlig – 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En inre marknad för framtidens Europa”KOM(2007) 724 slutlig

15

2009/C 077/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning”KOM(2007) 708 slutlig/2

23

2009/C 077/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (diklormetan)”KOM(2008) 80 slutlig – 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG och 89/666/EEG med avseende på bestämmelsen om offentliggörande och översättning för vissa typer av företag”KOM(2008) 194 slutlig – 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning”KOM(2008) 195 slutlig – 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon” (kodifierad version) KOM(2008) 318 slutlig – 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version) KOM(2008) 351 slutlig – 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar” (kodifierad version) KOM(2008) 344 slutlig – 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… av den […] om tilläggsskydd för läkemedel” (kodifierad version) KOM(2008) 369 slutlig – 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av förnybar energi”. KOM(2008) 19 slutlig – 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen”KOM(2008) 13 slutlig

49

2009/C 077/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en första granskning av de nationella energieffektivitetsplanerna enligt direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster – Gemensamma insatser för energieffektivitet”KOM(2008) 11 slutlig

54

2009/C 077/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sakernas Internet” (förberedande yttrande)

60

2009/C 077/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om kreativt innehåll på internet inom den inre marknaden”KOM(2007) 836 slutlig

63

2009/C 077/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser”KOM(2008) 134 slutlig – 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att underlätta gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser”KOM(2008) 151 slutlig – 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Internationella förhandlingar om klimatförändringar” (Initiativyttrande från observationsgruppen för hållbar utveckling)

73

2009/C 077/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna”KOM(2008) 40 slutlig – 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av foder”KOM(2008) 124 slutlig – 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Konsekvenserna av dagens utveckling på energimarknaderna för de industriella värdekedjorna i Europa”

88

2009/C 077/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok – Tillsammans för hälsa: Strategi för EU 2008–2013”KOM(2007) 630 slutlig

96

2009/C 077/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utökade åtgärder mot diskriminering på andra områden än sysselsättningsområdet och argument för ett enda uttömmande direktiv mot diskriminering” (Initiativyttrande)

102

2009/C 077/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Flerspråkighet” (förberedande yttrande)

109

2009/C 077/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Beaktande av de äldres behov” (förberedande yttrande)

115

2009/C 077/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”För en balanserad utveckling av stadsmiljön: Möjligheter och utmaningar”

123

2009/C 077/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ekonomin i EU: 2007 års översikt – Hur produktiviteten i EU kan höjas”

131

2009/C 077/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpning av åtgärder för att motverka missbruk i fråga om direkt beskattning – inom EU och i förhållande till tredjeland”KOM(2007) 785 slutlig

139

2009/C 077/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Styrelseformer och partnerskap på nationell och regional nivå och grunden för regionalpolitiska projekt” (remiss från Europaparlamentet)

143

2009/C 077/31

YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom” (kodifierad version) KOM(2008) 376 slutlig – 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Strategin EU–Afrika”

148

2009/C 077/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Ukraina: en ny dynamisk roll för det civila samhället”

157


SV

 

Top