EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 27, 03 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 27

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
3 februari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

446:e plenarsession den 9–10 juli 2008

2009/C 027/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv (2007/46/EG)”KOM(2007) 593 slutlig – 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De olika politiska åtgärder som, utöver en adekvat finansiering, kan bidra till de små och medelstora företagens tillväxt och utveckling”

7

2009/C 027/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism”KOM(2007) 621 slutlig

12

2009/C 027/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok om integreringen av marknaden för hypotekslån i EU”KOM(2007) 807 slutlig

18

2009/C 027/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Byggnadsindustrins utveckling i Europa”

22

2009/C 027/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska företagstjänstesektorns utveckling”

26

2009/C 027/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning)”KOM(2008) 49 slutlig – 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG när det gäller ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel”KOM(2008) 123 slutlig – 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om enkla tryckkärl” (kodifierad version) KOM(2008) 202 slutlig – 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mot ett järnvägsnät för godstrafik”KOM(2007) 608 slutlig

41

2009/C 027/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Meddelande om en europeisk hamnpolitik”KOM(2007) 616 slutlig

45

2009/C 027/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vägtransporter – arbetstidens förläggning för egenföretagande förare”

49

2009/C 027/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) – ’Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp’”KOM(2007) 723 slutlig

53

2009/C 027/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Klimatförändringarna och jordbruket i Europa”

59

2009/C 027/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser”KOM(2008) 16 slutlig – 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020”KOM(2008) 17 slutlig – 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006”KOM(2008) 18 slutlig – 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer beträffande artikel 6.2 om utsläppande på marknaden av batterier och ackumulatorer”KOM(2008) 211 slutlig – 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s utvinningsindustri (utom energiproduktion)”

82

2009/C 027/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integration av minoriteter – romer”

88

2009/C 027/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Beståndsdelar i struktur, organisation och funktionssätt för en plattform för ökat deltagande från det civila samhällets sida när det gäller att främja politiken för integrering av tredjelandsmedborgare på EU-nivå”

95

2009/C 027/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Nytt europeiskt socialt handlingsprogram”

99

2009/C 027/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning”KOM(2007) 637 slutlig – 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat”KOM(2007) 638 slutlig – 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)”KOM(2008) 159 slutlig – 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En bättre integration på inre marknaden som avgörande faktor för ökad sammanhållning och tillväxt på gemenskapens öar”

123

2009/C 027/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Orsakerna till skillnaden mellan upplevd inflation och faktisk inflation”

129

2009/C 027/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i EU:s program för föranslutningsstöd till Albanien”

140

2009/C 027/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Upprättande av nätverk av organisationer i det civila samhället i Svartahavsområdet”

144

2009/C 027/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förmedla Europa till medborgarna – att göra den nationella dimensionen förenlig med den europeiska”

152


SV

 

Top