EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:195:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 195, 18 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 195

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
18 augusti 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

427:e plenarsession den 17–18 maj 2006

2006/C 195/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Kommentarer till den utvärdering av gemenskapens forskningsverksamhet under femårsperioden 1999–2003 som genomförts av oberoende experter på hög nivå KOM(2005) 387 slutlig

1

2006/C 195/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar”KOM(2005) 457 slutlig – 2005/0194 (COD)

7

2006/C 195/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonat (ändring av rådets direktiv 76/769/EEG)”KOM(2005) 618 slutlig – 2005/0244 (COD)

10

2006/C 195/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter”(KOM(2005) 681 slutlig – 2005/0263 COD)

14

2006/C 195/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version) KOM(2006) 12 slutlig – 2006/0007 CNS

19

2006/C 195/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg”KOM(2005) 319 slutlig – 2000/0212 (COD)

20

2006/C 195/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena vägtransportfordon”KOM(2005) 634 slutlig – 2003/0283 (COD)

26

2006/C 195/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om översyn av strategin för en hållbar utveckling – Handlingsram”KOM(2005) 658 slutlig

29

2006/C 195/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningar KOM(2006) 15 slutlig – 2006/0005 COD

37

2006/C 195/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets beslut om gemenskapens räddningstjänstmekanism (Omarbetning) KOM(2006) 29 slutlig – 2006/0009 (CNS)

40

2006/C 195/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok: Förbättring av befolkningens psykiska hälsa Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen”KOM(2005) 484 slutlig

42

2006/C 195/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Flexicurity – den danska modellen

48

2006/C 195/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Ändrat förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster KOM(2005) 334 slutlig – 2003/0329 (CNS)

54

2006/C 195/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Undanröjande av bolagsskatterelaterade hinder för små och medelstora företag på den inre marknaden – utkast till ett tänkbart pilotprojekt med hemlandsbeskattning”KOM(2005) 702 slutlig

58

2006/C 195/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till rådets förordning om inrättandet av en sammanhållningsfond (kodifierad version)”KOM(2006) 5 slutlig – 2003/0129 (AVC)

61

2006/C 195/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s yttre åtgärder: det organiserade civila samhällets roll

62

2006/C 195/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Bidrag till Europeiska rådet den 15–16 juni 2006 – Perioden för eftertanke

64

2006/C 195/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik”KOM(2006) 32 slutlig – 2006/0010 (CNS)

66

2006/C 195/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen: Handlingsplan för biomassa KOM(2005) 628 slutlig

69

2006/C 195/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utveckling och främjande av alternativa bränslen för vägtransport i EU

75

2006/C 195/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar KOM(2005) 261 slutlig – 2005/0130 (CNS)

80

2006/C 195/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa”KOM(2005) 447 slutlig – 2005/0183 (COD)

84

2006/C 195/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets situation på västra Balkan”

88

2006/C 195/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s kampanj för att bevara den biologiska mångfalden: det civila samhällets ståndpunkt och bidrag”

96

2006/C 195/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Afrika – en nödvändig prioritering: det europeiska civila samhällets ståndpunkt

104

2006/C 195/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande KOM(2005) 548 slutlig – 2005/0221 (COD)

109


SV

 

Top