EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:097E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 97, 22 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 97E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
22 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Måndag 9 februari 2004

2004/C 097E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Parlamentets sammansättning

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen)

Framställningar

Återförvisning till utskott

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Kreditvärderingsinstitut (debatt)

Arbetstidens förläggning (debatt)

AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2003 (debatt)

Företagssektorns utveckling i utvecklingsländerna (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

22

 

Tisdag 10 februari 2004

2004/C 097E/2

PROTOKOLL

23

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Fågelinfluensan i Asien (uttalande följt av debatt)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I (debatt)

Jordbruksinkomsternas utveckling inom Europeiska unionen (debatt)

Omröstning

Avtal EG/Republiken Kroatien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) * (Förenklat förfarande) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal EG/Republiken Slovenien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) * (Förenklat förfarande) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Administrativt arrangemang EG/Schweiziska edsförbundet (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) * (Förenklat förfarande) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal EG/F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) * (Förenklat förfarande) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fordon hyrda för godstransporter på väg ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Internationell civil luftfart ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

De nya medlemsstaternas deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensamma organisationen av marknaden för griskött * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kommitté för socialt skydd * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Bekämpning av förorening av Medelhavet * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fisket i Nordostatlanten * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Oavsiktlig fångst av valar * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Skydd av djuphavskorallrev i ett område nordväst om Skottland * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Ytterligare överföring av mål om direkt talan från domstolen till förstainstansrätten * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Ändring av protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Rörlig utrustning och luftfartygsutrustning * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Pannellas parlamentariska immunitet (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fiske: Avlägset belägna öar (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2003 (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I (omröstning)

Förberedelser inför det 60:e mötet för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna (omröstning)

Högtidligt möte

Omröstning (fortsättning)

Kreditvärderingsinstitut (omröstning)

Företagssektorns utveckling i utvecklingsländerna (omröstning)

Förebyggande och begränsning av föroreningar (omröstning)

Förbättrad vetenskaplig och teknisk rådgivning för förvaltningen av gemenskapens fiske (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jordbruksinkomsternas utveckling inom Europeiska unionen (fortsättning på debatten)

Den gemensamma jordbrukspolitiken: Jordbruksforskning (debatt)

Återhämtning av det nordliga kummelbeståndet * (debatt)

Allmän politisk ram för de kommande budgetplanerna: Europa i välstånd - politisk tidsplan och budgetmedel för den utökade unionen 2007-2013 (uttalande följt av debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Problem med lax (uttalande följt av debatt)

Kris i stålindustrin (uttalande följt av debatt)

EU:s demografiska utveckling (muntlig fråga med debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

43

BILAGA 1

45

BILAGA II

56

ANTAGNA TEXTER

65

P5_TA(2004)0056
Avtal EG/Republiken Kroatien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) *
Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om det övergångssystem för miljöpoäng som skall tilllämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike (KOM(2003) 833 - C5-0033/2004 - 2003/0319(CNS))

65

P5_TA(2004)0057
Avtal EG/Republiken Slovenien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) *
Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien om det övergångssystem för miljöpoäng som skall tilllämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike under perioden 1 januari 2004-30 april 2004 (KOM(2003) 835 - C5-0034/2004 - 2003/0320(CNS))

65

P5_TA(2004)0058
Administrativt arrangemang EG/Schweiziska edsförbundet (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) *
Förslag till rådets beslut om ingående av ett administrativt arrangemang i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om det övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike (KOM(2003) 836 - C5-0035/2004 - 2003/0322(CNS))

65

P5_TA(2004)0059
Avtal EG/F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike) *
Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om det övergångssystem för miljöpoäng som skall tillämpas för tunga lastbilar som passerar genom Österrike (KOM(2003) 837 - C5-0036/2004 - 2003/0323(CNS))

66

P5_TA(2004)0060
Fordon hyrda för godstransporter på väg ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (kodifierad version) (KOM(2003) 559 - C5-0448/2003 - 2003/0221(COD))

66

P5_TA(2004)0061
Internationell civil luftfart ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version) (KOM(2003) 524 - C5-0425/2003 - 2003/0207(COD))

67

P5_TA(2004)0062
De nya medlemsstaternas deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal (11902/2003 - KOM(2003) 439 - C5-0626/2003 - 2003/0160(AVC))

67

P5_TA(2004)0063
Kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik *
Europaparlamentets lagstiftningsresoltuion om förslaget till rådets beslut om upprätttandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (kodifierad version) (KOM(2003) 298 - C5-0259/2003 - 2003/0103(CNS))

68

P5_TA(2004)0064
Gemensamma organisationen av marknaden för griskött *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (kodifierad version) (KOM(2003) 297 - C5-0308/2003 - 2003/0104(CNS))

69

P5_TA(2004)0065
Kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (15172/1/2003 - C5-0020/2004 - 2003/0095(COD))

69

P5_TA(2004)0066
Kommitté för socialt skydd *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av en kommitté för socialt skydd (KOM(2003) 305 - C5-0317/2003 - 2003/0133(CNS))

70

P5_TA(2004)0067
Bekämpning av förorening av Medelhavet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet rörande samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att bekämpa förorening av Medelhavet vid nödsituationer (KOM(2003) 588 - C5-0497/2003 - 2003/0228(CNS))

72

P5_TA(2004)0068
Fisket i Nordostatlanten *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2791/1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (KOM(2003) 349 - C5-0284/2003 - 2003/0125(CNS))

73

P5_TA(2004)0069
Oavsiktlig fångst av valar *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (KOM(2003) 451 - C5-0358/2003 - 2003/0163(CNS))

74

P5_TA(2004)0070
Skydd av djuphavskorallrev i ett område nordväst om Skottland *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland (KOM(2003) 519 - C5-0446/2003 - 2003/0201(CNS))

79

P5_TA(2004)0071
Ytterligare överföring av mål om direkt talan från domstolen till förstainstansrätten *
Europaparlamenttes lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av artiklarna 51 och 54 i stadgan för domstolen om ytterligare överföring av mål om direkt talan från domstolen till förstainstansrätten (6283/2003 - C5-0057/2003 - 2003/0805(CNS))

81

P5_TA(2004)0072
Ändring av protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol (12464/2003 - C5-0450/2003 - 2003/0820(CNS))

82

P5_TA(2004)0073
Rörlig utrustning och luftfartygsutrustning *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om gemenskapens ingående av konventionen om internationellt giltig säkerhetsrätt i rörlig utrustning och av konventionens protokoll om särskilda frågor rörande luftfartygsutrustning, upprättade i Kapstaden den 16 november 2001 (SEK(2002)1308/2 - C5-0086/2003 - 2002/0312(CNS))

83

P5_TA(2004)0074
Den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (KOM(2003) 701 - C5-0596/2003 - 2003/0275(CNS))

84

P5_TA(2004)0075
Begäran om fastställelse av Pannellas parlamentariska immunitet
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Marco Pannellas parlamentariska immunitet med anledning av en lagföring inför brottmålsdomstolen i Rom (2003/2183(IMM))

85

P5_TA(2004)0076
Fiske: Avlägset belägna öar
Europaparlamentets resolution om de yttersta randområdena och fiskeindustrin (2003/2112(INI))

86

P5_TA(2004)0077
AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2003
Europaparlamentets resolution om arbetet i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU under 2003 (2003/2007(INI))

88

P5_TA(2004)0078
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (KOM(2003) 441 - C5-0400/2003 - 2003/0174(COD))

93

P5_TC1-COD(2003)0174
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

94

P5_TA(2004)0079
Förberedelser inför det 60:e mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter
Europaparlamentets resolution om EU:s rättigheter, prioriteringar och rekommendationer inför det 60:e mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève (15 mars-23 april 2004)

112

P5_TA(2004)0080
Kreditvärderingsinstitut
Europaparlamentets resolution om kreditvärderingsinstitutens roll och metoder (2003/2081(INI))

117

P5_TA(2004)0081
Företagssektorns utveckling i utvecklingsländerna
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Reform av statsägda företag i utvecklingsländerna, särskilt allmännyttiga företag: Om behovet att utvärdera alla alternativ (KOM(2003) 326 - 2003/2158(INI)) och meddelandet från kommissionen till rådet om Europeiska gemenskapens samarbete med tredjeländer: Kommissionens strategi för det framtida stödet till företagssektorns utveckling ((KOM(2003) 267 - 2003/2158(INI))

121

P5_TA(2004)0082
Förebyggande och begränsning av föroreningar
Europaparlamentets resolution om framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (KOM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI))

126

P5_TA(2004)0083
Förbättrad vetenskaplig och teknisk rådgivning för förvaltningen av gemenskapens fiske
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om förbättrad vetenskaplig och teknisk rådgivning för förvaltningen av gemenskapens fiske (KOM(2003) 625 - C5-0241/2003 - 2003/2099(INI))

130

 

Onsdag 11 februari 2004

2004/C 097E/3

PROTOKOLL

134

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Årlig debatt - Framsteg som har gjorts för att genomföra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (2003) (debatt)

Kärnvapennedrustning (muntliga frågor med debatt)

Välkomsthälsning

Omröstning

Jordbruksinkomsternas utveckling inom Europeiska unionen (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Den gemensamma jordbrukspolitiken: Jordbruksforskning (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Erkännande av yrkeskvalifikationer ***I (omröstning)

Typgodkännande av motorfordon ***I (omröstning)

Återhämtning av det nordliga kummelbeståndet * (omröstning)

Arbetstidens förläggning (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Europeiska unionens ståndpunkt gällande hearing vid Internationella domstolen om Israels byggande av en mur (uttalande följt av debatt)

Företagsstyrning och övervakning av finansiella tjänster (fallet Parmalat) (uttalande följt av debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentets sammansättning

Tillnärmning av civilprocessrättsliga regler (debatt)

Europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (debatt)

Intermodala lastenheter ***I (debatt)

Upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja *** (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

147

BILAGA 1

149

BILAGA II

164

ANTAGNA TEXTER

224

P5_TA(2004)0084
Jordbruksinkomsternas utveckling inom Europeiska unionen
Europaparlamentets resolution om utvecklingen av jordbruksinkomster inom Europeiska unionen (2002/2258(INI))

224

P5_TA(2004)0085
Den gemensamma jordbrukspolitiken: Jordbruksforskning
Europaparlamentets resolution om jordbruk och jordbruksforskning inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2003/2052(INI))

228

P5_TA(2004)0086
Erkännande av yrkeskvalifikationer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002 - 2002/0061(COD))

230

P5_TC1-COD(2002)0061
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

231

BILAGA I
Förteckning över yrkessammanslutningar eller -organisationer som uppfyller villkoren i artikel 4

279

BILAGA II
Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning som avses i artikel 14.4 andra stycket led a

280

BILAGA III
Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning som avses i artikel 14.4 andra stycket led b

290

BILAGA IV
Verksamheter med anknytning till de slag av yrkeserfarenhet som avses i artiklarna 21 och 22

293

BILAGA V
Erkännande på grundval av samordningen av minimikrav för utbildningar

304

BILAGA VI
Förteckning över benämningar på examensbevis för arkitekter som omfattas av de förvärvade rättigheter som avses i artikel 58.1

364

BILAGA VII
Handlingar och intyg som krävs enligt artikel 60.1

368

P5_TA(2004)0087
Typgodkännande av motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (KOM(2003) 418 - C5-0320/2003 - 2003/0153(COD))

370

P5_TC1-COD(2003)0153
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2004/.../EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (omarbetad version)

370

BILAG
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

401

P5_TA(2004)0088
Återhämtning av det nordliga kummelbeståndet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (KOM(2003) 374 - C5-0314/2003 - 2003/0137(CNS))

559

P5_TA(2004)0089
Arbetstidens förläggning
Europaparlamentets resolution om arbetstidens förläggning (ändring av direktiv 93/104/EG) (2003/2165(INI))

566

 

Torsdag 12 februari 2004

2004/C 097E/4

PROTOKOLL

572

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Kärnvapennedrustning (inkomna dokument)

Afghanistan (debatt)

Ny kraft åt Europeiska unionens åtgärder i fråga om mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med partnerländerna runt Medelhavet (uttalande följt av debatt)

Tidsfrister

Omröstning

Media-yrkesutbildning (2001-2005) ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

MEDIA Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (omröstning)

Intermodala lastenheter ***I (omröstning)

Upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja *** (omröstning)

Kris i stålindustrin (omröstning)

Företagsstyrning och övervakning av finansiella tjänster (fallet Parmalat) (omröstning)

Tillnärmning av civilprocessrättsliga regler (omröstning)

Afghanistan (omröstning)

Ny kraft åt Europeiska unionens åtgärder i fråga om mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med partnerländerna runt Medelhavet (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

De politiska gruppernas sammansättning

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Kommissionens strategi för tjänster i allmänhetens intresse (muntlig fråga med debatt)

Förenade kungarikets genomförande av direktiv 73/239/EEG mellan 1978 och 2001 (muntlig fråga med debatt)

DEBATT OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

Val i Iran (debatt)

Politiska mord i Kambodja (debatt)

Kvarhållande av grekiska sjömän i Karachi (debatt)

SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Omröstning

Iran (omröstning)

Kambodja (omröstning)

Kvarhållande av grekiska och filippinska sjömän i Karachi (omröstning)

Utskottens sammansättning

Hänvisningar till utskott - Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

588

BILAGA 1

589

BILAGA II

599

ANTAGNA TEXTER

601

P5_TA(2004)0090
MEDIA-yrkesutbildning (2001-2005) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (MEDIA-yrkesutbildning) (2001-2005) (KOM(2003) 188 - C5-0176/2003 - 2003/0064(COD))

601

P5_TC1-COD(2003)0064
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EGom ändring av beslut nr 163/2001/EG om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (MEDIA-yrkesutbildning) (2001-2005)

601

P5_TA(2004)0091
MEDIA Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (MEDIA Plus Utveckling, distribution och marknadsföring) (KOM(2003) 191 - C5-0177/2003 - 2003/0067(COD))

603

P5_TC1-COD(2003)0067
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av rådets beslut 2000/821/EG om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (MEDIA Plus Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005)

603

P5_TA(2004)0092
Europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (KOM(2003) 440 - C5-0393/2003 - 2003/0159(COD))

605

P5_TC1-COD(2003)0159
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

606

P5_TA(2004)0093
Intermodala lastenheter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om intermodala lastenheter (KOM(2003) 155 - C5-0167/2003 - 2003/0056(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0056
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om intermodala lastenheter

613

BILAGA I
Väsentliga krav avseende de intermodala lastenheterna

623

BILAGA II
Väsentliga krav avseende den europeiska intermodala lastenheten

624

BILAGA III
Minimikriterier för att utse bemyndigade organ enligt artikel 10

625

BILAGA IV
Förfaranden för att bedöma överensstämmelsen

626

BILAGA V
Förfaranden för återkommande kontroll

632

BILAGA VI
CE-märkning och andra symboler

633

BILAGA VII
Försäkran om överensstämmelse

636

P5_TA(2004)0094
Internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och om att bemyndiga Österrike och Luxemburg att i Europeiska gemenskapens intresse ansluta sig till de instrument som ligger till grund för protokollet (14389/2003 - KOM(2003) 534 - C5-0002/2004 - 2003/0209(AVC))

636

P5_TA(2004)0095
Kris i stålindustrin
Europaparlamentets resolution om krisen inom stålindustrin (AST/ Thyssen Krupp)

637

P5_TA(2004)0096
Företagsstyrning och tillsyn över finansiella tjänster - Parmalat-affären
Europaparlamentets resolution om företagsstyrning och tillsyn över finansiella tjänster - Parmalat-affären

639

P5_TA(2004)0097
Tillnärmning av civilprocessuella bestämmelser
Europaparlamentets resolution om möjligheterna till en tillnärmning av de civilprocessrättsliga reglerna inom Europeiska unionen (KOM(2002) 654/KOM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI))

643

P5_TA(2004)0098
Afghanistan
Europaparlamentets resolution om utmaningar och framtidsutsikter i fråga om Afghanistan (2003/2121(INI))

647

P5_TA(2004)0099
Mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna
Europaparlamentets resolution om stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna

656

P5_TA(2004)0100
Val i Iran
Europaparlamentets resolution om Iran

660

P5_TA(2004)0101
Politiska mord i Kambodja
Europaparlamentets resolution om Kambodja

662

P5_TA(2004)0102
Kvarhållande av grekiska och filippinska sjömän i Karachi
Europaparlamentets resolution om situationen för de kvarhållna grekiska och filippinska sjömännen i Karachi

664


SV

 

Top