EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:082E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 82, 01 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 82E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
1 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003—2004

 

Måndag 20 oktober 2003

2004/C 082E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Framställningar

Anslagsöverföringar

Parlamentets sammansättning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Forest Focus — övervakning av skogar ***II (debatt)

Badvatten ***I (debatt)

Övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser och genomförande av Kyotoprotokollet ***I (debatt)

Gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer ***I (debatt)

Skrotning inom EU av kontaminerade amerikanska krigsfartyg (uttalande följt av debatt)

Erasmus Mundus (2004-2008) ***II (debatt)

eLearning (2004-2006) ***II (debatt)

Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

18

 

Tisdag 21 oktober 2003

2004/C 082E/2

PROTOKOLL

20

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Beslut om brådskande förfarande

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***II — Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II — Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***II — Inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå ***II (debatt)

Passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Stöd för tvåhjuliga motorfordon ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Förbudsföreläggande ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Skatt på tobaksprodukter på Korsika * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Forest Focus — övervakning av skogar ***II (omröstning)

Erasmus Mundus (2004-2008) ***II (omröstning)

eLearning (2004-2006) ***II (omröstning)

Badvatten ***I (omröstning)

Övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser och genomförande av Kyotoprotokollet ***I (omröstning)

Gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer ***I (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Föredragningslista

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Förslag till allmän budget 2004: avsnitt III — Kommissionen — Förslag till allmän budget 2004: övriga avsnitt (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (debatt)

Kvinnors rättigheter (debatt)

Strukturfonderna (debatt)

Sötningsmedel för användning i livsmedel ***II (debatt)

Tysklands pantsystem (muntlig fråga med debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

35

BILAGA I

37

BILAGA II

44

TEXTER ANTAGNA

67

P5_TA(2003)0432
Passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2003) 145 — C5-0146/2003 — 2003/0058(COD))

67

P5_TA(2003)0433
Stöd för tvåhjuliga motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifierad version) (KOM(2003) 147 — C5-0147/2003 — 2003/0059(COD))

67

P5_TA(2003)0434
Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version) (KOM(2003) 252 — C5-0231/2003 — 2003/0094(COD))

68

P5_TA(2003)0435
Förbudsföreläggande ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (KOM(2003) 241 — C5-0230/2003 — 2003/0099(COD))

69

P5_TA(2003)0436
Kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2003) 242 — C5-0222/2003 — 2003/0095(COD))

69

P5_TC1-COD(2003)0095
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr../2003 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn

70

BILAGA

75

P5_TA(2003)0437
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2003) 219 — C5-0191/2003 — 2003/0084(COD))

76

P5_TA(2003)0438
Skatt på tobaksprodukter på Korsika *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att bemyndiga Frankrike att förlänga tillämpningen av nedsatt punktskatt på tobaksprodukter som övergår till fri konsumtion på Korsika (KOM(2003) 186 — C5-0197/2003 — 2003/0075(CNS))

76

P5_TA(2003)0439
Forest Focus — övervakning av skogar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (8243/1/2003 — C5-0292/2003 — 2002/0164(COD))

78

P5_TC2-COD(2002)0164
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr../2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus)

79

P5_TA(2003)0440
Erasmus Mundus ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus) (2004-2008) (8644/1/2003 — C5-0294/2003 — 2002/0165(COD))

91

P5_TC2-COD(2002)0165
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr.../2003/EG om inrättande av ett program för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus) (2004—2008)

92

BILAGA
GEMENSKAPSÅTGÄRDER OCH URVALSFÖRFARANDEN

100

P5_TA(2003)0441
eLearning (2004-2006) ***II
Europaparlamentets lagstifningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett flerårigt program (2004-2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet) (8642/1/2003 — C5-0293/2003 — 2002/0303(COD))

104

P5_TC2-COD(2002)0303
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr../2003/EG om antagande av ett flerårigt program (20042006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet)

104

BILAGA

112

P5_TA(2003)0442
Badvatten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på badvatten (KOM(2002) 581 — C5-0508/2002 — 2002/0254(COD))

115

P5_TC1-COD(2002)0254
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om kvaliteten på badvatten

116

BILAGA I
Parametrar för badvattenkvalitet

129

BILAGA II
Bedömning och klassificering av badvatten

130

BILAGA III
Badvattenprofilen

130

BILAGA IV
Övervakningsfrekvens

131

BILAGA V
Standarder för provhantering

131

P5_TA(2003)0443
Övervakningsmekanism för utstläpp av växthusgaser och genomförande av Kyotoprotokollet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och genomförande av Kyotoprotokollet (KOM(2003) 51 — C5-0031/2003 — 2003/0029(COD))

132

P5_TC1-COD(2003)0029
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr../2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet

133

BILAGA
JÄMFÖRELSETABELL

142

P5_TA(2003)0444
Gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (KOM(2002) 765 — C5-0636/2002 — 2002/0304(COD))

143

P5_TC1-COD(2002)0304
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/.../EG om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

143

BILAGA I

153

BILAGA II

239

BILAGA III

264

BILAGA IV

266

 

Onsdag 22 oktober 2003

2004/C 082E/3

PROTOKOLL

267

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Resultaten från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 oktober 2003, inklusive en lägesrapport från regeringskonferensen (uttalanden följda av debatt)

Välkomsthälsning

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

OMRÖSTNING

Kvinnors rättigheter (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Sötningsmedel för användning i livsmedel ***II (omröstning)

Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (omröstning)

Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn * (omröstning)

Strukturfonderna (omröstning)

Marknadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

De viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP (2002) (debatt)

Nästa toppmöte mellan Europeiska unionen och Ryssland, inbegripet situationen i Tjetjenien (6 november 2003) (uttalanden följda av debatt)

Initiativ för ett universellt moratorium för dödsstraff inom ramen för FN (uttalanden följda av debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Fred och värdighet i Mellanöstern (debatt)

Entreprenörskap i Europa — Industripolitiken i ett utvidgat Europa (debatt)

Brottsofferersättning * (debatt)

Förebyggande och bekämpande av olaglig handel med mänskliga organ och vävnader * (debatt)

Situationen i Bolivia (uttalande följt av debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

278

BILAGA I

280

BILAGA II

284

TEXTER ANTAGNA

288

P5_TA(2003)0445
Sötningsmedel för användning i livsmedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (9714/1/2003 — C5-0299/2003 — 2002/0152(COD))

288

P5_TC2-COD(2002)0152
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

288

BILAGA

291

P5_TA(2003)0446
Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon (KOM(2002) 244 — C5-0269/2002 — 2002/0124(COD))

297

P5_TC1-COD(2002)0124
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG och direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon

297

P5_TA(2003)0447
Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera eller ansluta sig till konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention) (KOM(2003) 348 — C5-0302/2003 — 2003/0127(CNS))

307

P5_TA(2003)0448
Strukturfonderna
Europaparlamentets resolution om strukturfonderna: utvecklingen av de utestående åtagandena och behoven för 2004 (2002/2272(INI))

310

 

Torsdag 23 oktober 2003

2004/C 082E/4

PROTOKOLL

316

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Torskbeståndet * (debatt)

OMRÖSTNING

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget — Budgetåret 2004 (omröstning)

Förslag till allmän budget 2004: avsnitt III (omröstning)

Förslag till allmän budget 2004: övriga avsnitt (omröstning)

Brottsofferersättning * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Torskbeståndet * (omröstning)

Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***II (omröstning)

Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II (omröstning)

Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***II (omröstning)

Inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå ***II (omröstning)

Förebyggande och bekämpande av olaglig handel med mänskliga organ och vävnader * (omröstning)

Yytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Serbien och Montenegro * (omröstning)

Resultaten från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 oktober 2003, inklusive en lägesrapport från regeringskonferensen (omröstning)

De viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP (2002) (omröstning)

Initiativ för ett universellt moratorium för dödsstraff inom ramen för FN (omröstning)

Fred och värdighet i Mellanöstern (omröstning)

Entreprenörskap i Europa (omröstning)

Industripolitiken i ett utvidgat Europa (omröstning)

Situationen i Bolivia (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Föredragningslistan

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Utskottens och delegationernas sammansättning

Den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)

Fiskeflottor (2001-2002) (debatt)

Reformen av de gemensamma organisationerna av marknaderna för tobak, bomull och olivolja (muntlig fråga med debatt)

Burundi (debatt)

Turkmenistan och Centralasien (debatt)

Nepal (debatt)

Tidsfrist

Parlamentets sammansättning

OMRÖSTNING

Burundi (omröstning)

Turkmenistan och Centralasien (omröstning)

Népal (omröstning)

Den gemensamma fiskeripolitiken (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Fiskeflottor (2001-2002) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Röstförklaringar

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Tillstånd att utarbeta betänkanden — Samarbete mellan utskott — Hänvisningar till utskott — Ändring av titlar på betänkanden

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

335

BILAGA I

337

BILAGA II

370

TEXTER ANTAGNA

457

P5_TA(2003)0449
Budgeten för 2004 — avsnitt III — kommissionen
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 — avsnitt III — kommissionen (C5-0300/2003 — 2003/2001(BUD))

457

BILAGA 1
Förklaringar antagna vid förlikningssammanträdet den 16 juli 2003 mellan Europaparlamentet och rådet

468

Förklaring om budgetförfarandet för 2004 års budget

468

Förklaring om anpassningen till följd av utvidgningen av referensbeloppen i de rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet

469

Förklaring om de rättsliga grunderna för bidrag som tidigare låg under kapitel A-30

469

BILAGA 2

470

P5_TA(2003)0450
Förslag till allmän budget 2004: övriga avsnitt
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 — avsnitt I - Europaparlamentet, avsnitt II — rådet, avsnitt IV — domstolen, avsnitt V - revisionsrätten, avsnitt VI — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII — Regionkommittén, avsnitt VIII (A) — Europeiska ombudsmannen, avsnitt VIII (B) — Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/2003 — 2003/2002(BUD))

472

P5_TA(2003)0451
Brottsofferersättning *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag inför antagandet av rådets direktiv om brottsofferersättning (KOM(2002) 562 — C5-0517/2002 — 2002/0247(CNS))

480

P5_TA(2003)0452
Torskbeståndet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (KOM(2003) 237 — C5-0237/2003 — 2003/0090(CNS))

496

P5_TA(2003)0453
Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***II
Europaparlamententets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (8011/3/2003 — C5-0295/2003 — 2002/0025(COD))

502

P5_TC2-COD(2002)0025
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

502

P5_TA(2003)0454
Säkerhet på gemenskapens järnvägar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (8557/2/2003 — C5-0297/2003 — 2002/0022(COD))

506

P5_TC2-COD(2002)0022
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg

506

BILAGA I
Gemensamma säkerhetsindikatorer

530

BILAGA II
Anmälan av nationella säkerhetsbestämmelser

532

BILAGA III
Säkerhetsstyrningssystem

533

BILAGA IV
Förklaringar angående nätspecifik del av säkerhetsintyget

534

BILAGA V
Huvudsakligt innehåll i rapporter om utredning av olyckor och tillbud

534

P5_TA(2003)0455
Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (8556/2/2003 — C5-0298/2003 — 2002/0023(COD))

536

P5_TC2-COD(2002)0023
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 23 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

537

BILAGA I

556

BILAGA II

557

BILAGA III

558

P5_TA(2003)0456
Inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (”byråförordningen”) (8558/2/2003 — C5-0296/2003 — 2002/0024(COD))

560

P5_TC2-COD(2002)0024
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 oktober 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr../2003 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå

560

P5_TA(2003)0457
Förebyggande och bekämpande av olaglig handel med mänskliga organ och vävnader *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Greklands initiativ inför antagandet av rådets rambeslut om förebyggande och bekämpande av olaglig handel med mänskliga organ och vävnader (7247/2003 — C5-0166/2003 — 2003/0812(CNS))

580

P5_TA(2003)0458
Makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Serbien och Montenegro *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Serbien och Montenegro genom ändring av beslut 2002/882/EG om ytterligare makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien (KOM(2003) 506 — C5-0428/2003 — 2003/0190(CNS))

591

P5_TA(2003)0459
Resultaten från Europeiska rådet
Europaparlamentets resolution om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 oktober 2003

592

P5_TA(2003)0460
De viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP (2002)
Europaparlamentets resolution om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget- 2002 (7038/2003 — C5-0423/2003 — 2003/2141(INI))

599

P5_TA(2003)0461
Universellt moratorium för dödsstraff
Europaparlamentets resolution om initiativet till förmån för ett allmänt moratorium för dödsstraffet inom ramen för FN

609

P5_TA(2003)0462
Fred och värdighet i Mellanöstern
Europaparlamentets resolution om fred och värdighet i Mellanöstern (2002/2166(INI))

610

P5_TA(2003)0463
Entreprenörskap i Europa
Europaparlamentets resolution om kommissionens grönbok Entreprenörskap i Europa (KOM(2003) 27 — 2003/2161(INI))

620

P5_TA(2003)0464
Industripolitiken i ett utvidgat Europa
Europaparlamentets resolution om industripolitiken i ett utvidgat Europa (KOM(2002) 714 — 2003/2063(INI))

627

P5_TA(2003)0465
Situationen i Bolivia
Europaparlamentets resolution om situationen i Bolivia

634

P5_TA(2003)0466
Burundi
Europaparlamentets resolution om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och rättsstatliga principerna i Burundi

636

P5_TA(2003)0467
Turkmenistan och Centralasien
Europaparlamentets resolution om Turkmenistan och Centralasien

639

P5_TA(2003)0468
Nepal
Europaparlamentets resolution om Nepal

643

P5_TA(2003)0469
Den gemensamma fiskeripolitiken
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om ett enhetligt och effektivt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2003) 130 — 2003/2104(INI))

645

P5_TA(2003)0470
Fiskeflottor (2001 till mitten av 2002)
Europaparlamentets resolution om kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 2001 och om kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna den 30 juni 2002 (KOM(2002) 446 — KOM(2002) 483 — 2002/2262(INI))

648


SV

 

Top