EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:068E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 68, 18 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 68 E
47:e årgången
18 mars 2004
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckningSida
I (Meddelanden)
EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2003-2004
Sammanträdena den 2-5 juni 2003
Måndag 2 juni 2003
(2004/C 68 E/001)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 1
1. Återupptagande av sessionen 1
2. Meddelanden från talmannen 1
3. Justering av protokollet från föregående sammanträde 2
4. Utskottens sammansättning 2
5. De politiska gruppernas sammansättning 2
6. Parlamentets sammansättning 2
7. Valprövning 2
8. Sammanträdeskalender för år 2004 2
9. Framställningar 3
10. Inkomna dokument 4
11. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner 11
12. Skriftliga förklaringar (artikel 51 i arbetsordningen) 11
13. Arbetsplan 11
14. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt 12
15. Europaparlamentets ledamotsstadga (debatt) 12
16. Konkurrenspolitik om avvecklingsfonderna - Inre marknaden för el ***II - Inre marknaden för naturgas ***II - Gränsöverskridande elhandel ***II - Transeuropeiska energinät ***II (debatt) 13
17. Oljetankfartyg ***I (debatt) 14
18. Regionala frihandelsområden och handelsstrategi (debatt) 14
19. Makrofinansiellt stöd till tredje land (debatt) 15
20. Meda-programmet 2000 (debatt) 15
21. Föredragningslista för nästa sammanträde 15
22. Avslutande av sammanträdet 15
NÄRVAROLISTA 16
Tisdag 3 juni 2003
(2004/C 68 E/002)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 18
1. Öppnande av sammanträdet 18
2. Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag) 18
3. Medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt) 19
4. Avtal EU-Förenta staterna (straffrättsligt samarbete och utlämning) (debatt) 20
5. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete * (debatt) 20
OMRÖSTNING
6. Förlängning av perioden för övergångsbestämmelser ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 21
7. Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete EG/Chile * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 21
8. Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: livsmedelshygien och hygienkrav ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 21
9. Ändring av protokollet om stadgan för domstolen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 22
10. Ersättning för finansiella obalanser till följd av utvisningar * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 22
11. Gemenskapsrättens tillämpning (2000 och 2001) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 22
12. Medicintekniska produkter (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 23
13. Makrofinansiellt stöd till tredje land (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 23
14. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning) 23
15. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete * (omröstning) 24
16. Antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (omröstning) 24
17. Regionala frihandelsområden och handelsstrategi (omröstning) 25
18. Meda-programmet 2000 (omröstning) 25
19. Avtal EU-Förenta staterna (straffrättsligt samarbete och utlämning) (omröstning) 25
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
20. Justering av protokollet från föregående sammanträde 27
21. Stödsystem för producenter av vissa grödor * - Utvecklings- och garantifonden för EUGFJ * - Spannmål (GOM) * - Torkat foder (GOM) * - Ris (GOM) * - Mjölk och mjölkprodukter (avgift) * - Mjölk och mjölkprodukter (GOM) * - Multifunktionellt jordbruk och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt) 27
22. Frågestund (frågor till kommissionen) 29
23. Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer ***II (debatt) 30
24. Svavelhalten i marina bränslen ***I (debatt) 30
25. Skydd av unga exemplar av marina organismer * - Förvaltning av fiskeansträngningen * - Omstrukturering av EU:s fiskeindustri (debatt) 31
26. Föredragningslista för nästa sammanträde 31
27. Avslutande av sammanträdet 31
NÄRVAROLISTA 32
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 34
1. Förlängning av perioden för övergångsbestämmelser ***I 34
2. Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete EG/Chile * 34
3. Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: livsmedelshygien och hygienkrav ***I 35
4. Ändring av protokollet om stadgan för domstolen * 35
5. Ersättning för finansiella obalanser till följd av utvisningar * 35
6. Gemenskapsrättens tillämpning (2000 och 2001) 35
7. Medicintekniska produkter 35
8. Makrofinansiellt stöd till tredje land 36
9. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * 36
10. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete * 38
11. Europaparlamentets ledamotsstadga 38
12. Regionala frihandelsområden och handelsstrategi 40
13. Meda-programmet 2000 40
14. Avtal EU-Förenta staterna (straffrättsligt samarbete och utlämning) 41
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 42
1. Betänkande Schnellhardt A5-0149/2003 - resolution 42
2. Betänkande Wallis A5-0147/2003 - resolution 43
3. Betänkande Schmid A5-0187/2003 - ändring 45 44
4. Betänkande Schmid A5-0187/2003 - ändring 66, första delen 46
5. Betänkande Schmid A5-0187/2003 - ändring 66, andra delen 47
6. Betänkande Schmid A5-0187/2003 - ändring 62 48
7. Betänkande Schmid A5-0187/2003 - ändring 64 50
8. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - ändring 8 51
9. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - artikel 16 53
10. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - ändring 30 54
11. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - artikel 18 56
12. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - ändring 32 57
13. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 6 59
14. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 7 60
15. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 19 62
16. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 8 63
17. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 13 64
18. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 9 66
19. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 10 67
20. Betänkande Mann A5-0115/2003 - ändring 12 69
21. Betänkande Mann A5-0115/2003 - punkt 21 70
22. Betänkande Pietrasanta A5-0114/2003 - ändring 6 71
23. Betänkande Hernández Mollar A5-0172/2003 - rekommendation 73
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0226
Förlängning av perioden för övergångsbestämmelser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller förlängning av perioden för övergångsbestämmelser (KOM(2003) 103 - C5-0068/2003 - 2003/0046(COD)) 75
P5_TA(2003)0227
Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete EG/Chile *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om slutande av ett avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile (KOM(2003) 82 - C5-0067/2003 - 2003/0035(CNS)) 75
P5_TA(2003)0228
Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: livsmedelshygien och hygienkrav ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av direktiven 89/662/EEG och 91/67/EEG (KOM(2000) 438 - C5-0379/2000 - 2000/0182(COD)) 76
P5_TC1-COD(2000)0182
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av direktiven 89/662/EEG och 91/67/EEG 77
P5_TA(2003)0229
Ändring av protokollet om stadgan för domstolen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av protokollet om stadgan för domstolen (6282/2003 - C5-0056/2003 - 2003/0804(CNS)) 81
P5_TA(2003)0230
Ersättning för finansiella obalanser till följd av utvisningar *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av rådets direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land (KOM(2003) 49 - C5-0050/2003 - 2003/0019(CNS)) 81
P5_TA(2003)0231
Gemenskapsrättens tillämpning (2000 och 2001)
Europaparlamentets resolution om kommissionens artonde årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2000) (KOM(2001) 309 - C5-0506/2001 - 2001/2197(COS)) och om kommissionens nittonde årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2001) (KOM(2002) 324 - C5-0483/2002 - 2001/2197(COS)) 82
P5_TA(2003)0232
Medicintekniska produkter
Europaparlamentets resolution om konsekvenserna för hälsan av rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (2001/2270(INI)) 85
P5_TA(2003)0233
Makroekonomiskt stöd till tredje land
Europaparlamentets resolution om genomförandet av makroekonomiskt stöd till tredje land (2002/2265(INI)) 86
P5_TA(2003)0234
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2003) 176 - C5-0180/2003 - 2003/0068(CNS)) 90
P5_TA(2003)0235
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om kommissionens förslag till rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete (KOM(2002) 548 - C5-0502/2002 - 2002/0242(CNS)) 107
P5_TA(2003)0236
Europaparlamentets ledamotsstadga
Europaparlamentets beslut om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga 115
P5_TA(2003)0237
Regionala frihandelsområden och handelsstrategi
Europaparlamentets resolution om regionala frihandelsområden och handelsstrategi i Europeiska unionen (2002/2044(INI)) 126
P5_TA(2003)0238
Meda-programmet 2000
Europaparlamentets resolution om årsrapporten över Meda-programmet 2000 (KOM(2001) 806 - C5-0524/2002 - 2002/2235(INI)) 134
P5_TA(2003)0239
Avtal EU-Förenta staterna (straffrättsligt samarbete och utlämning)
Europaparlamentets rekommendation till rådet om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna gällande straffrättsligt samarbete och utlämning (2003/2003(INI)) 140
Onsdag 4 juni 2003
(2004/C 68 E/003)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 144
1. Öppnande av sammanträdet 144
2. Välkomsthälsning 144
3. Anslagsöverföringar 144
4. Förberedelser för Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 20-21 juni 2003 - Möte mellan trojkan och deltagarländerna i stabilitetspakten i sydöstra Europa (uttalanden följda av debatt) 145
5. Begäran om bekräftelse av parlamentarisk immunitet 146
6. Transport av levande djur (skriftlig förklaring) 146
OMRÖSTNING
7. Omstrukturering av EU:s fiskeindustri (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 147
8. Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2004 (omröstning) 147
9. Antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (omröstning) 147
10. Den inre marknaden för el ***II (omröstning) 148
11. Den inre marknaden för naturgas ***II (omröstning) 148
12. Gränsöverskridande elhandel ***II (omröstning) 148
13. En serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn ***II (omröstning) 149
14. Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer ***II (omröstning) 149
15. Oljetankfartyg ***I (omröstning) 149
16. Svavelhalten i marina bränslen ***I (omröstning) 150
17. Skydd av unga exemplar av marina organismer * (omröstning) 150
18. Förvaltning av fiskeansträngningen * (omröstning) 150
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
19. Justering av protokollet från föregående sammanträde 152
20. Turkiets ansökan om medlemskap i EU (debatt) 152
21. Transatlantiskt partnerskap (debatt) 152
22. Val i Nigeria (uttalande följt av debatt) 153
23. Frågestund (frågor till rådet) 153
24. Parlamentets sammansättning 155
25. Den öppna samordningsmetoden - Tillämpning av den öppna samordningsmetoden (debatt) 155
26. Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet (debatt) 156
27. Kvinnor och idrott (debatt) 156
28. Föredragningslista för nästa sammanträde 156
29. Avslutande av sammanträdet 156
NÄRVAROLISTA 157
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 159
1. Omstrukturering av EU:s fiskeindustri 159
2. Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2004 159
3. Europaparlamentets ledamotsstadga 160
4. Den inre marknaden för naturgas ***II 160
5. Den inre marknaden för naturgas ***II 160
6. Gränsöverskridande elhandel ***II 161
7. En serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn ***II 161
8. Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer ***II 161
9. Oljetankfartyg ***II 162
10. Svavelhalten i marina bränslen ***I 163
11. Skydd av unga exemplar av marina organismer * 164
12. Förvaltning av fiskeansträngningen * 165
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 166
1. Sammanträdeskalendern 2004 - ändring 1 166
2. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - ändring 7 167
3. Betänkande Rothley A5-0193/2003 - resolution 169
4. Rekommendation Turmes A5-0136/2003 - ändring 53 + 59 170
5. Rekommendation Turmes A5-0136/2003 - block 1 172
6. Rekommendation Turmes A5-0136/2003 - ändring 57 173
7. Rekommendation Turmes A5-0136/2003 - ändring 58 175
8. Rekommendation Rapkay A5-0135/2003 - ändring 36 + 37 176
9. Rekommendation Rapkay A5-0135/2003 - block 1 178
10. Rekommendation Mombaur A5-0134/2003 - block 1 179
11. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - ändring 28 180
12. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - ändring 29 182
13. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - ändring 30 183
14. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - ändring 32 185
15. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - ändring 7 186
16. Betänkande Piecyk A5-0144/2003 - resolution 187
17. Betänkande De Roo A5-0151/2003 - ändring 41 189
18. Betänkande De Roo A5-0151/2003 - ändring 42 190
19. Betänkande De Roo A5-0151/2003 - ändring 43 191
20. Betänkande De Roo A5-0151/2003 - kommissionens förslag 193
21. Betänkande De Roo A5-0151/2003 - resolution 194
22. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 6 195
23. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 7 197
24. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 8 198
25. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 9 199
26. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 10 201
27. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - ändring 5 202
28. Betänkande Hudghton A5-0168/2003 - resolution 204
29. Betänkande Stevenson A5-0165/2003 - ändring 20 205
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0240
Omstrukturering av EU:s fiskeindustri
Europaparlamentets resolution om handlingsplanen för att motverka de sociala, ekonomiska och regionala konsekvenserna av omstruktureringen av EU:s fiskeindustri (KOM(2002) 600 - 2003/2039(INI)) 207
P5_TA(2003)0241
Europaparlamentets ledamotsstadga
Europaparlamentets resolution om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (2003/2004(INI)) 210
P5_TA(2003)0242
Den inre marknaden för el ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (15528/2/2002 - C5-0034/2003 - 2001/0077(COD)) 211
P5_TC2-COD(2001)0077
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG 211
BILAGA A
KONSUMENTSKYDDSÅTGÄRDER 232
BILAGA B 234
P5_TA(2003)0243
Den inre marknaden för naturgas ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (15531/2/2002 - C5-0035/2003 - 2001/0077A(COD)) 235
P5_TC2-COD(2001)0077A
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphörande av direktiv 98/30/EG 235
BILAGA A
KONSUMENTSKYDDSÅTGÄRDER 259
BILAGA B 261
P5_TA(2003)0244
Gränsöverskridande elhandel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (15527/2/2002 - C5-0036/2003 - 2001/0078(COD)) 262
P5_TC2-COD(2001)0078
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel 262
BILAGA
RIKTLINJER FÖR HANTERING OCH TILLDELNING AV TILLGÄNGLIG ÖVERFÖRINGSKAPACITET I SAMMANLÄNKNINGAR MELLAN NATIONELLA SYSTEM 273
P5_TA(2003)0245
En serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om en serie riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 1254/96/EG (15767/2/2002 - C5-0033/2003 - 2001/0311(COD)) 275
P5_TC2-COD(2001)0311
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut nr 1254/96/EG 275
BILAGA I
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT PRIORITERADE PROJEKTS INRIKTNING ENLIGT ARTIKEL 7 281
BILAGA II
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT TILLÄGGSKRITERIER FÖR PROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE 282
BILAGA III
TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT - PROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE OCH SPECIFIKATIONER FÖR SÅDANA, FÖR NÄRVARANDE FASTSTÄLLDA ENLIGT KRITERIERNA I BILAGA II 285
P5_TA(2003)0246
Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (15546/1/2002-C5-0081/2003 - 2002/0046(COD)) 292
P5_TC2-COD(2002)0046
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer 292
BILAGA I
UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS I DE ANMÄLNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 4 304
BILAGA II
UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS ENLIGT ARTIKEL 9 305
BILAGA III
UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS ENLIGT ARTIKEL 14 305
P5_TA(2003)0247
Oljetankfartyg med enkelskrov ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 (KOM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD)) 306
P5_TC1-COD(2002)0310
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 306
P5_TA(2003)0248
Svavelhalten i marina bränslen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG när det gäller svavelhalten i marina bränslen (KOM(2002) 595 - C5-0558/2002 - 2002/0259(COD)) 311
P5_TC1-COD(2002)0259
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/.../EG om ändring av direktiv 1999/32/EG när det gäller svavelhalten i marina bränslen 311
P5_TA(2003)0249
Skydd av unga exemplar av marina organismer *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning för bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (KOM(2002) 672 - C5-0026/2003 - 2002/0275(CNS)) 321
P5_TA(2003)0250
Förvaltning av fiskeansträngningen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om förvaltningen av fiskeansträngningen i vissa fiskezoner i gemenskapen och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 (KOM(2002) 739 - C5-0030/2003 - 2002/0295(CNS)). 323
P5_TA(2003)0251
Transport av levande djur från medlemsstaterna till kandidatländerna
Skriftlig förklaring om transport av levande djur från medlemsstaterna till kandidatländerna 324
BILAGA
NAMNEN PÅ UNDERTECKNARNA 325
Torsdag 5 juni 2003
(2004/C 68 E/004)PROTOKOLL
SAMMANTRÄDETS GÅNG 326
1. Öppnande av sammanträdet 326
2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet 326
3. Utskottens och delegationernas sammansättning 327
4. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter 327
5. Inkomna dokument 327
6. Bröstcancer (debatt) 328
7. Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: officiella kontroller ***I (debatt) 328
8. Föredragningslista 328
9. Föredragningslistan för sammanträdet den 18 juni 329
OMRÖSTNING
10. Ämnen som bryter ned ozonskiktet ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 330
11. Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 330
12. Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: officiella kontroller ***I (omröstning) 330
13. Rökaromer ***I (omröstning) 330
14. Stödsystem för producenter av vissa grödor * (omröstning) 331
15. Stöd till utveckling av landsbygen genom EUGFJ * (omröstning) 331
16. Spannmål (GOM) * (omröstning) 332
17. Torkat foder (GOM) * (omröstning) 332
18. Ris (GOM) * (omröstning) 332
19. Mjölk och mjölkprodukter (avgift) * (omröstning) 333
20. Mjölk och mjölkprodukter (GOM) * (omröstning) 333
21. Multifunktionellt jordbruk (omröstning) 333
22. Möte mellan trojkan och deltagarländerna i stabilitetspakten för sydöstra Europa (omröstning) 333
23. Turkiets ansökan om medlemskap i EU (omröstning) 334
24. Val i Nigeria (omröstning) 334
25. Den öppna samordningsmetoden (omröstning) 334
26. Tillämpningen av den öppna samordningsmetoden (omröstning) 335
27. Kvinnor och idrott (omröstning) 335
28. Bröstcancer (omröstning) 335
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
29. Justering av protokollet från föregående sammanträde 338
30. Överträdelser av gemenskapsrätten (klagandens ställning) (debatt) 338
DEBATT OM FALL AV KRÄNKNING AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER
31. Läget i Indonesien, särskilt i provinsen Aceh (debatt) 338
32. Burma (debatt) 339
33. Zimbabwe (debatt) 339
SLUT PÅ DEBATTEN OM KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
34. Läget i Indonesien, särskilt i provinsen Aceh (omröstning) 339
35. Burma (omröstning) 340
36. Zimbabwe (omröstning) 340
37. Överträdelser av gemenskapsrätten (klagandens ställning) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning) 341
38. Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden - Förstärkt samarbete mellan parlamentets utskott - Ändring av titlar på betänkanden 341
39. Parlamentets sammansättning 343
40. Meddelande om kommissionens yttrande om ledamotsstadgan 343
41. Bekämpning av piratkopiering och varumärkesförfalskning (skriftlig förklaring) 343
42. Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen) 344
43. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden 344
44. Datum för nästa sammanträdesperiod 344
45. Avbrytande av sessionen 344
NÄRVAROLISTA 345
BILAGA I
OMRÖSTNINGSRESULTAT 347
1. Ämnen som bryter ned ozonskiktet ***I 347
2. Ram för främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet 347
3. Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: officiella kontroller ***I 348
4. Rökaromer ***I 349
5. Stödsystem för producenter av vissa grödor * 350
6. Stöd till utveckling av landsbygden genom EUGFJ * 355
7. Spannmål (GOM) * 357
8. Torkat foder (GOM) * 358
9. Ris (GOM) * 359
10. Mjölk och mjölkprodukter (avgift) * 359
11. Mjölk och mjölkprodukter (GOM) * 360
12. Multifunktionellt jordbruk 361
13. Möt mellan trojkan och deltagarländerna i stabilitetspakten för sydöstra Europa 361
14. Turkiets ansökan om medlemskap i EU 362
15. Val i Nigeria 363
16. Den öppna samordningsmetoden 363
17. Tillämpningen av den öppna samordningsmetoden 363
18. Kvinnor och idrott 364
19. Bröstcancer 365
20. Läget i Indonesien 366
21. Burma 367
22. Zimbabwe 367
23. Överträdelser av gemenskapsrätten (klagandens ställning) 368
BILAGA II
RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 369
1. Betänkande Schnellhardt A5-0156/2003 - ändring 85 369
2. Betänkande Schnellhardt A5-0156/2003 - ändring 135 + 139 370
3. Betänkande Malliori A5-0122/2003 - resolution 371
4. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 115 + 119/ändr. 372
5. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 127 374
6. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 108 375
7. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 109 376
8. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 146 378
9. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 44 + 148 379
10. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 44 + 148 (1a) 380
11. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 148 382
12. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 126 383
13. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 131 384
14. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 139 385
15. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 132 387
16. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 133 388
17. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 121 389
18. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 122 391
19. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - kommissionens förslag 392
20. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 120/ändr. 393
21. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - ändring 116 395
22. Betänkande Cunha A5-0197/2003 - resolution 396
23. Betänkande Olsson A5-0182/2003 - ändring 25 397
24. Betänkande Olsson A5-0182/2003 - ändring 33 399
25. Betänkande Olsson A5-0182/2003 - ändring 7 400
26. Betänkande Olsson A5-0182/2003 - kommissionens förslag 401
27. Betänkande Olsson A5-0182/2003 - resolution 402
28. Betänkande Souchet A5-0174/2003 - ändring 1 403
29. Betänkande Souchet A5-0174/2003 - ändring 4 405
30. Betänkande Souchet A5-0174/2003 - ändring 16 406
31. Betänkande Souchet A5-0174/2003 - resolution 407
32. Betänkande Souchet A5-0175/2003 - resolution 408
33. Betänkande Bautista Ojeda A5-0183/2003 - resolution 409
34. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - ändring 8 411
35. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - ändring 9 412
36. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - ändring 15 413
37. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - ändring 20 414
38. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - ändring 25 415
39. Betänkande Jeggle A5-0177/2003 - resolution 417
40. Betänkande Jeggle A5-0181/2003 - ändring 5 418
41. Betänkande Jeggle A5-0181/2003 - ändring 11 419
42. Betänkande Jeggle A5-0181/2003 - resolution 420
43. Betänkande Smet A5-0143/2003 - ändring 6 421
44. B5-0287/2003 Gemensam resolution - Zimbabwe - resolution 422
45. Betänkande Fourtou A5-0157/2003 - resolution 423
ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0252
Ämnen som bryter ned ozonskiktet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller de användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse, export av haloner, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetan (KOM(2002) 642 - C5-0554/2002 - 2002/0268(COD)) 424
P5_TC1-COD(2002)0268
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller kontroll av halon som exporteras för användningsområden av avgörande betydelse, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetan 424
P5_TA(2003)0253
Ram för främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en ram för främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet (KOM(2002) 364 - 2002/2243(INI)) 429
P5_TA(2003)0254
Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: officiella kontroller ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av officiella kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (KOM(2002) 377 - C5-0340/2002 - 2002/0141(COD)) 435
P5_TC1-COD(2002)0141
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av officiella kontroller av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 435
BILAGA I
FÄRSKT KÖTT 446
BILAGA II
LEVANDE TVÅSKALIGA BLÖTDJUR 472
BILAGA III
FISKERIPRODUKTER 474
BILAGA IV
MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER 476
P5_TA(2003)0255
Rökaromer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning angående rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (KOM(2002) 400 - C5-0348/2002 - 2002/0163(COD)) 477
P5_TC1-COD(2002)0163
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juni 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel 477
BILAGA I
VILLKOR FÖR FRAMSTÄLLNING AV PRIMÄRPRODUKTER 488
BILAGA II
UPPGIFTER SOM BEHÖVS FÖR DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV PRIMÄRPRODUKTER 489
P5_TA(2003)0256
Stödsystem för producenter av vissa grödor *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av stödsystem för producenter av vissa grödor (KOM(2003) 23 - C5-0040/2003 - 2003/0006(CNS)) 489
P5_TA(2003)0257
Stöd till utveckling av landsbygden genom EUGFJ *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, och om upphävande av förordning (EG) nr 2826/2000 (KOM(2003) 23 - C5-0041/2003 - 2003/0007(CNS)) 531
P5_TA(2003)0258
Spannmål (GOM) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (KOM(2003) 23 - C5-0042/2003 - 2003/0008(CNS)) 549
P5_TA(2003)0259
Torkat foder (GOM) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder för regleringsåren 2004/05 till 2007/08 (KOM(2003) 23 - C5-0044/2003 - 2003/0010(CNS)) 557
P5_TA(2003)0260
Ris (GOM) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (KOM(2003) 23 - C5-0043/2003 - 2003/0009(CNS)) 563
P5_TA(2003)0261
Mjölk och mjölkprodukter (avgift) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (KOM(2003) 23 - C5-0046/2003 - 2003/0012(CNS)) 577
P5_TA(2003)0262
Mjölk och mjölkprodukter (GOM) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (KOM(2003) 23 - C5-0045/2003 - 2003/0011(CNS)) 581
P5_TA(2003)0263
Multifunktionellt jordbruk
Europaparlamentets resolution om det multifunktionella jordbruket och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2003/2048(INI)) 585
P5_TA(2003)0264
Möte mellan trojkan och deltagarländerna i stabilitetspakten för sydöstra Europa
Europaparlamentets resolution om mötet mellan trojkan och länderna som deltar i stabilitetspakten för sydöstra Europa 588
P5_TA(2003)0265
Turkiets ansökan om medlemskap i EU
Europaparlamentets resolution om Turkiets ansökan om medlemskap i Europeiska Unionen (KOM(2002) 700 - C5-0104/2003 - 2000/2014(COS)) 592
P5_TA(2003)0266
Val i Nigeria
Europaparlamentets resolution om Nigeria 599
P5_TA(2003)0267
Den öppna samordningsmetoden
Europaparlamentets resolution om analys av den öppna samordningsmetoden på områdena för sysselsättning och sociala frågor samt framtidsperspektiv (2002/2223(INI)) 601
P5_TA(2003)0268
Tillämpningen av den öppna samordningsmetoden
Europaparlamentets resolution om tillämpningen av den öppna samordningsmetoden 604
P5_TA(2003)0269
Kvinnor och idrott
Europaparlamentets resolution om kvinnor och idrott (2002/2280(INI)) 605
P5_TA(2003)0270
Bröstcancer
Europaparlamentets resolution om bröstcancer (2002/2279(INI)) 611
P5_TA(2003)0271
Läget i Indonesien, särskilt i provinserna Aceh och Papua
Europaparlamentets resolution om Indonesien, särskilt i provinserna Aceh och Papua 617
P5_TA(2003)0272
Burma
Europaparlamentets resolution om gripandet av Aung San Suu Kyi i Burma 620
P5_TA(2003)0273
Zimbabwe
Europaparlamentets resolution om Zimbabwe 622
P5_TA(2003)0274
Överträdelser av gemenskapsrätten (klagandens ställning)
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen om klagandes ställning i ärenden om överträdelser av gemenskapsrätten (KOM(2002) 141 - C5-0288/2002 - 2002/2148(COS)) 623
P5_TA(2003)0275
Bekämpningen av piratkopiering och varumärkesförfalskning i det utvidgade EU
Skriftlig förklaring om bekämpningen av piratkopiering och varumärkesförfalskning i det utvidgade EU 625
BILAGA
NAMNEN PÅ UNDERTECKNARNA 625
Teckenförklaring
*Samrådsförfarandet
** ISamarbetsförfarandet (första behandlingen)
** IISamarbetsförfarandet (andra behandlingen)
***Samtyckesförfarandet
*** IMedbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
*** IIMedbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
*** IIIMedbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)
Upplysningar angående omröstningar
Om inget annat anges har föredraganden till talmannen skriftligen tillkännagivit sin inställning till ändringsförslagen.
Förkortningar för utskottens namn
AFETUtskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
BUDGBudgetutskottet
CONTBudgetkontrollutskottet
LIBEUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
ECONUtskottet för ekonomi och valutafrågor
JURIUtskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
ITREUtskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
EMPLUtskottet för sysselsättning och socialfrågor
ENVIUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
AGRIUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
PECHFiskeriutskottet
RETTUtskottet för regionalpolitik, transport och turism
CULTUtskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
DEVEUtskottet för utveckling och samarbete
AFCOUtskottet för konstitutionella frågor
FEMMUtskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
PETIUtskottet för framställningar
Förkortningar för de politiska grupperna
PPE-DEEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater
PSEEuropeiska socialdemokratiska partiets grupp
ELDREuropeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Verts/ALEGruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
GUE/NGLGruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
UENGruppen Unionen för nationernas Europa
EDDGruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
NIGrupplösa
SV
Top