EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:045E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 45, 25 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2504

C 45 E
46. årgången
25 februari 2003
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Kommissionen
2003/C 45 E/01Förslag till rådets och Europaparlamentets direktiv om uppköpserbjudanden
(KOM(2002) 534 slutlig - 2002/0240(COD))
1
2003/C 45 E/02Förslag till rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, yrkesutbildning eller volontärarbete
(KOM(2002) 548 slutlig - 2002/0242(CNS))
18
2003/C 45 E/03Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik
(KOM(2002) 554 slutlig - 2001/0197(COD))
42
2003/C 45 E/04Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden
(KOM(2002) 553 slutlig - 2002/0241(ACC))
43
2003/C 45 E/05Förslag till rådets beslut om en förlängning av 1986 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver
(KOM(2002) 560 slutlig - 2002/0244(ACC))
59
2003/C 45 E/06Förslag till rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris ("BNI-förordning")
(KOM(2002) 558 slutlig - 2002/0245(CNS))
61
2003/C 45 E/07Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
(KOM(2002) 561 slutlig)
65
2003/C 45 E/08Förslag till rådets direktiv om brottsofferersättning
(KOM(2002) 562 slutlig - 2002/0247(CNS))
69
2003/C 45 E/09Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malta om att till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta lägga ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
(KOM(2002) 509 slutlig - 2002/0249(ACC))
90
2003/C 45 E/10Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden
(KOM(2002) 572 slutlig - 2002/0250(ACC))
97
2003/C 45 E/11Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 603/1999 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av skördegarn av polypropen med ursprung i Polen, Tjeckiska republiken och Ungern och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen
(KOM(2002) 574 slutlig)
109
2003/C 45 E/12Förslag till rådets beslut om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredjeland och om likvärdighet av utsäde producerat i tredjeland
(KOM(2002) 576 slutlig)
112
2003/C 45 E/13Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2248/2001 av den 19 november 2001 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien
(KOM(2002) 579 slutlig - 2002/0253(ACC))
119
2003/C 45 E/14Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(KOM(2002) 580 slutlig - 2002/0252(ACC))
123
2003/C 45 E/15Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på badvatten
(KOM(2002) 581 slutlig - 2002/0254(COD))
127
2003/C 45 E/16Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i Ministerrådet AVS-EG beträffande ett beslut om omfördelning av icke tilldelade medel och outnyttjade räntesubventioner från åttonde Europeiska utvecklingsfonden
(KOM(2002) 582 slutlig)
150
2003/C 45 E/17Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stål för referensåren 2003-2009
(KOM(2002) 584 slutlig - 2002/0251(COD))
154
2003/C 45 E/18Förslag till rådets beslut om undertecknande på gemenskapens vägnar av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter
(KOM(2002) 588 slutlig - 2002/0255(ACC))
160
2003/C 45 E/19Förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA)
(KOM(2002) 588 slutlig - 2002/0256(ACC))
167
2003/C 45 E/20Förslag till rådets förordning om att undvika omläggning av handeln med vissa viktiga mediciner till Europeiska unionen
(KOM(2002) 592 slutlig - 2002/0257(ACC))
184
2003/C 45 E/21Förslag till rådets beslut om uppfyllandet av de i artikel 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, angivna villkoren för förlängning av den period som anges i artikel 8.4 i protokoll 2 till Europaavtalet
(KOM(2002) 593 slutlig)
191
2003/C 45 E/22Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk
(KOM(2002) 456 slutlig - 2002/0246(CNS))
194
2003/C 45 E/23Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 77/271/Euratom om genomförandet av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk
(KOM(2002) 457 slutlig)
201
2003/C 45 E/24Förslag till rådets beslut om täckande av EIB:s kostnader för förvaltningen av investeringsanslaget till Cotonou-avtalet
(KOM(2002) 603 slutlig)
204
2003/C 45 E/25Förslag till rådets beslut om undertecknande på gemenskapens vägnar av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter
(KOM(2002) 608 slutlig - 2002/0260(ACC))
210
2003/C 45 E/26Förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA)
(KOM(2002) 608 slutlig - 2002/0261(ACC))
217
2003/C 45 E/27Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av texturerat filamentgarn av polyestrar (PTY) med ursprung i Republiken Indien
(KOM(2002) 613 slutlig)
232
2003/C 45 E/28Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Republiken Indien och om avslutande av förfarandet avseende import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Republiken Indonesien
(KOM(2002) 614 slutlig)
252
2003/C 45 E/29Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt beträffande inrättandet av en gemensam rådgivande kommitté om vilket beslut skall fattas av det associeringsråd som inrättats genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Litauen
(KOM(2002) 615 slutlig - 2002/0262(ACC))
270
2003/C 45 E/30Förslag till rådets beslut om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina
(KOM(2002) 627 slutlig - 2002/0265(ACC))
273
2003/C 45 E/31Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i Gemensamma kommittén EG-Mexiko rörande bilaga III till beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000 av Gemensamma rådet EG-Mexiko rörande definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete
(KOM(2002) 633 slutlig - 2002/0266(ACC))
275
2003/C 45 E/32Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG när det gäller svavelhalten i marina bränslen
(KOM(2002) 595 slutlig - 2002/0259(COD)) (1)
277
2003/C 45 E/33Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller de användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse, export av haloner, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetan
(KOM(2002) 642 slutlig - 2002/0268(COD)) (1)
297
2003/C 45 E/34Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Lettland å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden
(KOM(2002) 643 slutlig - 2002/0270(ACC))
300
2003/C 45 E/35Förslag till rådets förordning om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2002 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land
(KOM(2002) 645 slutlig)
328
2003/C 45 E/36Förslag till rådets beslut om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
(KOM(2002) 650 slutlig)
340
2003/C 45 E/37Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden
(KOM(2002) 657 slutlig - 2002/0271(ACC))
342
SV(1) Text av betydelse för EES
Top