EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maastrichtfördraget om Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Fördraget om Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

 • Maastricht är ett ambitiöst fördrag. Det utgör grunden till Europeiska unionen och ligger till grund för EU:s pelarstruktur med tre pelare:
 • Bland de mest framträdande innovationerna för fördraget är att det

VIKTIGA PUNKTER

De europeiska gemenskaperna (första pelaren)

Detta grupperar de traditionella verksamheterna, arbets- och beslutsprocesserna för de tre ursprungliga EU-organisationerna:

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (andra pelaren)

Den syftar till att

 • skydda EU:s gemensamma värderingar, grundläggande intressen och oberoende,
 • stärka säkerheten för EU och dess medlemsländer,
 • bevara fred och internationell säkerhet i enlighet med FN:s principer,
 • främja internationellt samarbete,
 • utveckla och befästa demokrati och rättsstatsprincipen samt respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Samarbete om rättsliga och inrikes frågor (tredje pelaren)

Detta syftar till att ge allmänheten en hög säkerhetsnivå genom att

Ekonomiska och monetära unionen

EU-länderna ska

Gemensam valuta (euro)

Detta

 • introduceras i tre steg:
 • Fastställandet av kriterier för inflation, nivåer av offentlig skuld, räntor och växelkurser länder måste mötas innan de antar euron
 • En undantagsklausul för Storbritannien (1) från 3:e etappen och en nationell folkomröstning i Danmark.

Ny politik

EU får ansvar för

Socialt protokoll

 • Detta utökar EU:s ansvar att
  • främja sysselsättningen,
  • förbättra levnads- och arbetsvillkor,
  • ge fullgott socialt skydd,
  • genomföra en social dialog,
  • utveckla mänskliga resurser för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning,
  • integrera personer som står utanför arbetsmarknaden.
 • Storbritannien (1) har en undantagsklausul från det sociala protokollet.

Europeiskt medborgarskap

Detta ger varje invånare i ett EU-land rätten att

Institutionella förändringar

Dessa omfattar

 • ökade lagstiftningsbefogenheter för Europaparlamentet,
 • fler majoritetsröstningar när EU:s regeringar antar lagstiftning,
 • inrättande av en regionkommitté,
 • tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, där EU bara agerar om det är mer effektivt på EU-nivå än på nationell nivå.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 7 februari 1992. Det trädde i kraft den 1 november 1993.

BAKGRUND

Maastrichtfördraget, officiellt känt som Fördraget om Europeiska unionen, utgjorde starten för ”en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken” genom att ge de tidigare samhällena en politisk dimension.

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om Europeiska unionen (EGT C 191, 29.7.1992, s. 1).

Senast ändrat 21.03.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top