EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Romfördraget (EGG)

Romfördraget (EGG)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget)

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

 • Genom fördraget upprättades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), som samlade sex länder (Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna) för arbete i riktning mot integration och ekonomisk tillväxt genom handel.
 • Genom fördraget skapades en gemensam marknad baserad på den fria rörligheten för
  • varor,
  • personer,
  • tjänster,
  • kapital.
 • Det undertecknades parallellt med ett andra fördrag som inrättade Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).
 • Romfördraget har ändrats vid ett flertal tillfällen och kallas idag fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

VIKTIGA PUNKTER

Syften

 • Syftet med EEG och den gemensamma marknaden var att
  • ändra de ekonomiska villkoren för handeln och produktionen i de sex medlemmarnas territorium,
  • fungera som ett steg mot EU:s politiska enande.

Specifika mål

De fördragsslutande enades om att

 • lägga grunden till en ”allt fastare sammanslutning” mellan de europeiska folken,
 • säkerställa ekonomiska och sociala framsteg i sina länder genom gemensamma åtgärder för att undanröja handelsrelaterade och andra barriärer mellan dem,
 • förbättra medborgarnas levnads- och arbetsvillkor,
 • säkerställa jämvikt i handelsutbytet och sund konkurrens,
 • minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan EEG:s olika regioner,
 • gradvis avveckla restriktionerna i den internationella handeln genom en gemensam handelspolitik,
 • följa principerna i FN-stadgan,
 • förena sina resurser för att bevara och stärka skyddet för fred och frihet och uppmana de övriga folk i Europa som bekänner sig till samma ideal att ansluta sig till deras strävanden.

Gemensam marknad

Fördraget

 • upprättar en gemensam marknad, där de fördragsslutande länderna enas om att gradvis anpassa sin ekonomiska politik,
 • skapar ett ekonomiskt område med fri konkurrens mellan företagen; det lägger grunden för harmonisering av villkoren för saluföring av varor och tjänster, vid sidan av dem som redan omfattas av de andra fördragen (Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och Euratom),
 • förbjuder i allmänhet sådana avtal och statliga subventioner som kan påverka handeln mellan de sex länderna,
 • omfattar de sex medlemmarnas utomeuropeiska länder och territorier i dessa arrangemang samt tullunionen, för att främja deras ekonomiska och sociala utveckling.

Tullunion

 • Genom fördraget avskaffades kvoterna (dvs. importtaken) och tullarna mellan de sex fördragsslutande länderna.
 • Genom fördraget inrättades en gemensam yttre tulltaxa på import från länder utanför EEG, som ersatte de olika ländernas tidigare tullavgifter.
 • Tullunionen åtföljdes av gemensam handelspolitik. Genom att denna politik övergick från nationell nivå till EEG-nivå upphörde tullunionen helt och hållet att vara en vanlig frihandelsorganisation.

Gemensamma politikområden

Institutioner

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 25 mars 1957 och har gällt sedan den 1 januari 1958.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning).

Fortlöpande ändringar av fördraget har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 14.03.2017

Top