Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Omröstning med kvalificerad majoritet

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Omröstning med kvalificerad majoritet

INLEDNING

Genom Amsterdamfördraget utökades de områden inom vilka rådet ska besluta med kvalificerad majoritet. Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999 antas numer de flesta rättsakterna med kvalificerad majoritet i rådet, med Europaparlamentet som medbeslutande.

Enhällighet krävs dock fortfarande när det gäller 73 artiklar. I en utvidgad union med 27 medlemsländer kan detta leda till en blockering av unionens arbete, eftersom det kommer att bli allt svårare att uppnå enhällighet i en allt större union med allt större mångfald.

Övergången till beslut med kvalificerad majoritet är därför en av regeringskonferensens viktigaste uppgifter. Genom Nicefördraget infördes kvalificerad majoritet i ett trettiotal bestämmelser.

EG-FÖRDRAGET - GEMENSKAPSPOLITIK

När det gäller gemenskapspolitiken finns ett tiotal bestämmelser som sedan Nicefördragets ikraftträdande medger att rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet för hela, eller i vissa fall delar av de berörda artiklarna.

Artikel 11 - Närmare samarbete

Beslut med kvalificerad majoritet behålls i fråga om rådets samtycke till upprättande av ett närmare samarbete inom ramen för fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), men bestämmelsen om att ett medlemsland får hänskjuta fråga till Europeiska rådet för ett enhälligt beslut har strukits. Den vetorätt som medlemsländerna hade för att förhindra att ett närmare samarbete upprättades inom ett område som omfattas av den första pelaren har alltså försvunnit.

Artikel 13 - Motverkande av diskriminering

Beslut med kvalificerad omröstning har införts när det gäller stimulansåtgärder på gemenskapsnivå för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, om åtgärderna inte omfattar harmonisering av medlemsländernas lagar och andra författningar.

Artikel 18 - Medborgarskap

Beslut med kvalificerad majoritet har införts i fråga om gemenskapsåtgärder för att garantera och underlätta utövandet av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsländernas territorier.

Artikel 63 - Asyl-, flykting- och invandringspolitik

I enlighet med de nya bestämmelserna i artikel 67 får rådet med kvalificerad majoritet besluta om vissa åtgärder som gäller asyl, flyktingar och fördrivna personer, invandrarpolitik samt rättigheter för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i ett medlemsland, under förutsättning att rådet dessförinnan enhälligt antagit gemenskapslagstiftning som fastställer gemensamma regler och grundläggande principer på dessa områden. Införandet av beslut med kvalificerad majoritet förblir alltså kopplat till dessa villkor och till att man redan i förväg fastställt gemensamma principer på området. Medbeslutandeförfarandet är hädanefter också tillämpligt på denna artikel.

Artikel 65 - Civilrättsligt samarbete

Enligt de nya bestämmelserna i artikel 67 får rådet med kvalificerad majoritet besluta om åtgärder som rör civilrättsligt samarbete med gränsöverskridande följder, med undantag av de aspekter som rör familjerätten. Medbeslutandeförfarandet är hädanefter också tillämpligt på denna artikel.

Artikel 66 - Samarbete mellan medlemsländer

Enligt bestämmelserna i protokollet om artikel 67 som bifogats EG-fördraget får rådet, som från och med den 1 maj 2004 ska besluta med kvalificerad majoritet, besluta om åtgärder för att garantera ett samarbete mellan de behöriga avdelningarna inom medlemsländernas förvaltningar och mellan dessa avdelningar och kommissionen.

Artikel 100 - Störningar i ekonomin

Beslut med kvalificerad omröstning har införts för åtgärder som behöver vidtas om det uppstår allvarliga försörjningsproblem i fråga om vissa varor. Dessutom ska rådet besluta med kvalificerad majoritet i fråga om möjligheten att ge ett medlemsland ekonomiskt stöd till följd av naturkatastrofer eller osedvanliga händelser som ligger utanför medlemslandets kontroll.

Artikel 111 - Ekonomiska och monetära unionens externa frågor

Punkt 4 i denna artikel har ändrats för att införa beslut med kvalificerad majoritet i fråga om gemenskapens ståndpunkter och dess representation på internationell nivå när det gäller frågor av särskild betydelse för den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Artikel 123 - Införandet av euron

Beslut med kvalificerad majoritet ska tillämpas i fråga om punkt 4 i denna artikel om de åtgärder som krävs för att snabbt införa euron. Denna bestämmelse blir viktig vid en framtida utvidgning av euroområdet.

Artikel 133 - Gemensam handelspolitik

Denna artikel har ändrats genom Nicefördraget så att tillämpningsområdet för den gemensamma handelspolitiken har utvidgats och beslut med kvalificerad majoritet därmed har införts i fråga om avtal som rör handel med tjänster och handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter. Det finns dock fortfarande några undantag från denna princip:

  • Rådet får inte sluta avtal som innebär en harmonisering av medlemsländernas nationella lagstiftning inom områden som kultur, utbildning eller människors hälsa (de områden där gemenskapen inte har någon intern behörighet för harmonisering).
  • Rådet ska fatta sina beslut enhälligt om avtalet innehåller bestämmelser för vilka enhällighet krävs för att anta interna regler (parallellism) eller om avtalet gäller ett område där gemenskapen ännu inte utövat sina befogenheter och antagit interna regler.
  • Avtal på transportområdet omfattas inte av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 137 - Socialpolitik

Här föreskriver inte Nicefördraget att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. I stället införs en övergångsklausul för vissa områden som i princip fortfarande kräver enhälliga beslut. Det innebär att rådet får besluta enhälligt om att tillämpa medbeslutandeförfarandet enligt artikel 251 i EG-fördraget (vilket innebär att besluten fattas med kvalificerad majoritet) för punkterna d, f och g i artikel 137.1, som gäller skydd för arbetstagare då anställningsavtalen slutar gälla, företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas intressen samt anställningsvillkor för medborgare i tredjeland.

Artikel 157 - Industri

Punkt 3 i denna artikel har ändrats för att införa beslut med kvalificerad majoritet och medbeslutandeförfarande tillsammans med Europaparlamentet i fråga om särskilda åtgärder för att stödja medlemsländernas insatser inom ramen för industripolitiken.

Artikel 159 - Ekonomisk och social sammanhållning

Beslut med kvalificerad majoritet har införts i punkt 3 i denna artikel och förfarandet för medbeslutande tillsammans med parlamentet ska tillämpas för de särskilda åtgärder, utöver strukturfonderna, som anses nödvändiga inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Artikel 161 - Strukturfonderna

Genom den nya punkt 3 införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation, däribland de allmänna reglerna för fonderna. Övergången till beslut med kvalificerad majoritet träder dock i kraft först den 1 januari 2007, under förutsättning att den fleråriga budgetplan som ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 då har antagits.

Artikel 181a - Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeland

Syftet med denna nya artikel är att komplettera artikel 181. Den specificerar de olika typerna av ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete som gemenskapen kan bedriva med tredjeland. De tidigare besluten om åtgärder på detta område har antagits enligt förfarandet i artikel 308 i EG-fördraget och har alltså fattats enhälligt. Denna nya artikel utgör en ny rättslig grund för dessa rättsakter och inför beslut med kvalificerad majoritet, utom i fråga om associeringsavtal (artikel 310) eller avtal som ska ingås med EU:s kandidatländer.

Artikel 279 - Finansiella bestämmelser

Beslut med kvalificerad majoritet ska fattas i fråga om budgetförordningen och styrekonomernas ansvar från och med den 1 januari 2007.

EG-FÖRDRAGET - INSTITUTIONELLA FRÅGOR

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om många artiklar som berör institutionella frågor. Bland annat ska beslut om nominering av kommissionens ordförande och övriga ledamöter och av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i fortsättningen fattas med kvalificerad majoritet, vilket utgör ett mycket betydande framsteg.

Artikel 190 - Europaparlamentet

Beslut ska fattas med kvalificerad majoritet i fråga om punkt 5 i denna artikel som gäller antagandet av regler och allmänna villkor för hur parlamentsledamöterna ska utföra sina åligganden.

Artikel 191 - Regler för politiska partier på EU-nivå

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om reglerna för politiska partier på EU-nivå och särskilt bestämmelser om deras finansiering. Dessutom införs genom Nicefördraget medbeslutandeförfarandet.

Artikel 207 - Rådets generalsekretariat och den höge representanten för GUSP

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om nomineringen av rådets generalsekreterare (som är den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) och av den ställföreträdande generalsekreteraren.

Artikel 210 - Löner och arvoden

Löner, arvoden och pensioner för kommissionens ordförande och ledamöter samt för vissa ledamöter av EG-domstolen och förstainstansrätten ska hädanefter fastställas av rådet med kvalificerad majoritet.

Artikel 214 - Nominering av kommissionens ledamöter

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i rådet vid nominering av kommissionens ordförande och övriga ledamöter.

Artikel 215 - Ersättning av en ledamot av kommissionen

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om ersättning av en avgående eller avliden kommissionsledamot. Enhällighet krävs fortfarande om rådet beslutar att ingen ersättare behöver utses.

Artikel 223 - Domstolen

Rådet ska godkänna domstolens rättegångsregler med kvalificerad majoritet. Domarna och generaladvokaterna ska utses av medlemsländernas regeringar i samförstånd.

Artikel 224 - Förstainstansrätten

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i rådet i fråga om godkännandet av förstainstansrättens rättegångsregler. Förstainstansrättens ledamöter ska utses av medlemsländernas regeringar i samförstånd.

Artikel 247 - Revisionsrätten

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om nominering av revisionsrättens ledamöter.

Artikel 248 - Revisionsrätten, arbetsordning

Rådet ska godkänna revisionsrättens arbetsordning med kvalificerad majoritet.

Artikel 259 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om nominering av ledamöterna av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 263 - Regionkommittén

Beslut med kvalificerad majoritet ska tillämpas vid nomineringen av ledamöterna av Regionkommittén.

EU-FÖRDRAGET

Artikel 23 - Nominering av en särskild representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)

Enligt Nicefördraget ska rådet med kvalificerad majoritet besluta om nominering av en särskild representant för GUSP.

Artikel 24 - Internationella avtal

Utan att detta utvidgar tillämpningsområdet för beslut med kvalificerad majoritet, införs genom Nicefördraget tre nya punkter för att klargöra röstningsförfarandena (kvalificerad majoritet/enhällighet) i fråga om denna artikel.

Artikel 27c - Närmare samarbete inom GUSP

Genom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om rådets godkännande av närmare samarbete inom GUSP. I fördraget bibehålls dock möjligheten för varje medlemsland att hänskjuta frågan till Europeiska rådet för ett enhälligt beslut.

Artikel 40a - Närmare samarbete inom polissamarbete och rättsligt samarbete

I Nicefördraget behålls beslut med kvalificerad majoritet i fråga om rådets godkännande av närmare samarbete inom polissamarbete och rättsligt samarbete. Medlemsländernas vetorätt har här avskaffats.

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar

Ämne

EG-fördraget

11

Närmare samarbete

-

13

Motverkande av diskriminering

-

18

Medborgarskap

-

63

Asyl-, flykting- och invandrarpolitik

-

65

Civilrättsligt samarbete

-

66

Samarbete mellan medlemsländer

-

100

Störningar i ekonomin

-

111

Ekonomiska och monetära unionens externa frågor

-

123

Införandet av euro

-

133

Gemensam handelspolitik

-

137

Socialpolitik, allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom

-

157

Industri

-

159

Ekonomisk och social sammanhållning

-

161

Strukturfonder

-

181a

Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeland

-

190

Europaparlamentet

-

191

Regler för politiska partier på EU-nivå

-

207

Rådets generalsekretariat och den höge representanten för GUSP

-

210

Löner och arvoden

-

214

Nominering av kommissionens ledamöter

-

215

Ersättning av en ledamot av kommissionen

-

223

Domstolen

-

224

Förstainstansrätten

-

247

Revisionsrätten

-

248

Revisionsrätten, arbetsordning

-

259

Ekonomiska och sociala kommittén

-

263

Regionkommittén

-

279

Ekonomiska bestämmelser

EU-fördraget

23

Nominering av en särskild representant för GUSP

-

24

Internationella avtal

-

27c

Närmare samarbete inom GUSP

-

40a

Närmare samarbete inom polissamarbete och rättsligt samarbete

EG-fördraget - protokoll

Protokoll om artikel 67 i EG-fördraget

Senast ändrat den 13.09.2007

Top