EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trafiksäkerhet: Politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020

Trafiksäkerhet: Politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från Europeiska kommissionen (KOM(2010) 389 slutlig) – mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet 2011–2020

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN?

Trots alla framsteg som gjorts på trafiksäkerheten i Europeiska unionen (EU) under det tredje handlingsprogrammet för vägtrafiksäkerheten som pågick mellan 2003 och 2010, understryker kommissionen att arbetet för att förbättra trafiksäkerheten måste stärkas ytterligare.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s riktlinjer om trafiksäkerhet (2011–2020) syftar till att skapa allmänna ramar och ambitiösa målsättningar för nationella och lokala strategier, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Inom ramen för dessa riktlinjer anser kommissionen att följande tre åtgärder bör prioriteras:

 • Inrättandet av en strukturerad och samstämmig ram för samarbetet grundad på bästa praxis i EU.
 • En strategi för skador och första hjälpen som tillgodoser det trängande och växande behovet av att minska antalet trafikskador.
 • Ökad säkerhet för sårbara trafikanter.

Principer och mål

Kommission anger 3 huvudprinciper:

 • Sträva efter högsta trafiksäkerhetsstandarder i hela EU genom att uppmuntra människor att ta eget ansvar för sin och andras säkerhet på EU:s vägar och genom att öka de mest sårbara trafikanternas säkerhet.
 • En integrerad syn på trafiksäkerhet genom samarbete med politiken inom områden som energi, miljö, sysselsättning, utbildning, ungdom, folkhälsa, forskning, innovation och teknik samt rättsliga frågor.
 • Subsidiaritet, proportionalitet och ansvarsdelning genom konceptet med delat ansvar, engagemang och konkreta insatser på alla nivåer av EU-länderna och deras regionala och lokala förvaltningar.

Enligt EU:s riktlinjer om trafiksäkerhet (2011–2020) föreslår kommissionen att målet att halvera antalet dödsolyckor i EU mellan 2010 och 2020 behålls. Detta visar EU:s tydliga engagemang för trafiksäkerhet och att ett gemensamt mål är att ge EU-medborgarna en enhetligare nivå på trafiksäkerheten inom EU. Kommissionen uppmuntrar enskilda EU-länder att bidra till att uppnå detta gemensamma mål genom sina egna nationella trafiksäkerhetsstrategier.

Under det offentliga samrådet för dessa politiska riktlinjer, som ägde rum mellan juli och december 2009, föreslogs ett mål för att minska antalet allvarliga skador i trafiken. Så snart det finns en gemensam definition för ”allvarliga skador” ska kommissionen lägga till ett gemensamt mål för ”olycksminskning” i riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik fram till 2020.

Strategiska mål

Kommissionen har identifierat sju mål för vilka åtgärder kommer att föreslås både på EU-nivå och på nationell nivå.

 • Bättre trafikundervisning och fortbildning för trafikanter – kvaliteten på tillstånds- och utbildningssystemen måste öka, med särskild tonvikt på unga förareKommissionen kommer att arbeta med EU-länderna och utveckla en gemensam utbildnings- och fortbildningsstrategi, inklusive utbildning före uppkörning, körkortsprov och träning efter körkortsprov.
 • Bättre efterlevnad av trafikregler – kommissionen, Europaparlamentet och rådet kommer tillsammans att utarbeta ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhet. Kommissionen kommer också att arbeta mot en gemensam strategi för genomförande av trafiksäkerhetslagstiftningen med bland annat genomförandeplaner, nationella genomförandemål och fordonsteknik som bidrar till genomförandet av lagstiftningen, inklusive farthållare i lätta yrkesfordon och alkohollås.
 • Säkrare väginfrastruktur – kommissionen kommer att se till att EU-medel endast ges till infrastruktur som uppfyller kraven i direktiven om trafiksäkerhet och tunnelsäkerhet. Kommissionen kommer också att främja tillämpningen av principerna för förvaltningen av infrastruktursäkerhet på medlemsstaternas sekundära vägnät, bland annat genom utbyte av bästa praxis.
 • Säkrare fordon – kommissionen kommer att fortsätta att uppmuntra framstegen inom fordonssäkerhet och även utvärdera och föreslå insatser för harmonisering och stegvis skärpning av EU-lagstiftningen inom trafiksäkerhetsprövning och tekniska vägkontroller.
 • Främja modern teknik för att öka trafiksäkerheten – kommissionen kommer att fortsätta att främja användningen av intelligenta transportsystem för att öka trafiksäkerheten. Räddningsinsatserna kommer att bli effektivare och gå fortare med den EU-övergripande nödsamtalstjänsten ”eCall”.
 • Bättre räddningstjänst och behandling efter skada – kommissionen kommer att föreslå en global handlingsstrategi för trafikskador och första hjälpen. För att minska de allvarliga trafikolyckorna kommer kommissionen att undersöka sätt att förbättra första hjälpen- och rehabiliteringsinsatser.
 • Skydd av sårbara trafikanter – kommissionen kommer att arbeta för att öka säkerheten för motorcyklister både när det gäller beteende och fordons- och infrastruktursäkerheten. Kommissionen uppmuntrar också införandet av adekvat infrastruktur för att öka säkerheten för cyklister och andra sårbara trafikanter.

Genomförande av riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik 2011–2020

Med ett öppet samarbetsnät mellan medlemsstaterna och kommissionen är det lättare att införa EU:s trafiksäkerhetspolitik. EU-länderna har också nationella trafiksäkerhetsplaner som omfattar nationella mål som är anpassade till medlemsstatens särskilda situation.

Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra de befintliga verktygen för övervakning och bedömning av trafiksäkerhetspolitikens effekter, däribland EU:s databas om trafikolyckor Care, som bildades enligt rådets beslut 93/704/EG och europeiska trafiksäkerhetsobservatoriet (Erso), som offentliggör trafiksäkerhetsdata på EU-nivå.

BAKGRUND

Läs mer om trafiksäkerhet på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM (2010) 389 slutlig av den 20 juli 2010)

Senast ändrat 09.05.2016

Top