Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Skydd för den civila luftfarten: EU-omfattande regler

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Skydd för den civila luftfarten: EU-omfattande regler

SAMMANFATTNING AV:

Förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs gemensamma regler och grundläggande standarder för luftfartssäkerhet samt förfaranden för att övervaka genomförandet av dessa.
 • Förordningen gäller alla civila flygplatser i EU samt alla lufttrafikföretag och verksamhetsutövare som tillhandahåller varor och tjänster till eller via dessa flygplatser.

VIKTIGA PUNKTER

Gemensamma grundläggande standarder för att skydda den civila luftfarten

Några exempel på aspekter som omfattas av standarderna är

 • säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage för att förhindra att förbjudna föremål, såsom vapen och sprängämnen, bärs ombord på luftfartyg,
 • lastrumsbagaget (bagage som passagerarna checkar in) genomgår säkerhetskontroller innan det lastas,
 • säkerhet på flygplatser (t.ex. kontrollerat tillträde till olika områden på flygplatser, säkerhetskontroll av personal, kontroll av fordon samt övervakning och patrullering för att förhindra att obehöriga kommer in i dessa områden),
 • skydd av luftfartyg och säkerhetskontroller eller undersökningar av luftfartyg före avgång för att säkerställa att inga förbjudna föremål finns ombord,
 • säkerhetskontroll av frakt och post innan den lastas på luftfartyg,
 • säkerhetskontroll av varuleveranser till flygplatser (dvs. leveranser som är avsedda att säljas i butiker för skattefri försäljning och i restauranger) och förnödenheter för användning ombord,
 • rekrytering och utbildning av personal,
 • godkännande av säkerhetsutrustning (t.ex. att utrustning som används för säkerhets- och tillträdeskontroll uppfyller de fastställda specifikationerna och kan användas för att utföra avsedda säkerhetskontroller).

I november 2015 antog kommission förordning (EU) nr 2015/1998 som fastställer detaljerade åtgärder för genomförandet av dessa säkerhetsstandarder Förordningen upphäver en tidigare förordning (förordning (EU) nr 185/2010) som har ändrats mer än 20 gånger.

Skyldigheter för EU-länderna och för flygplatser och operatörer

EU-länderna måste

 • utse en enda behörig myndighet för luftfartssäkerhet,
 • inrätta ett nationellt skyddsprogram för den civila luftfarten, för att definiera ansvarsområden för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna,
 • inrätta ett nationellt program för verksamhetskontroll, för att kontrollera kvaliteten på det civila luftfartsskyddet.

Flygplatserna, lufttrafikföretagen och verksamhetsutövare måste

 • utarbeta och införa ett säkerhetsprogram för flygplatsen,
 • säkerställa intern kvalitetskontroll.

Kommissionens inspektioner

Kommissionen genomför (oanmälda) inspektioner av nationella myndigheter, inbegripet flygplatser, lufttrafikföretag och verksamhetsutövare. Eventuella brister måste åtgärdas av den nationella myndigheten. Nationella myndigheter är ansvariga för den primära verksamhetskontrollen och verkställandet, och måste därför utföra tillsyner och inspektioner som täcker alla flygplatser, lufttrafikföretag och verksamhetsutövare.

Erkännande av likvärdiga säkerhetsstandarder för luftfart i länder utanför EU

EU kan erkänna de säkerhetsstandarder för luftfart som används i länder utanför EU som likvärdiga med EU:s standarder, för att möjliggöra ett system med endast en säkerhetskontroll (”one-stop security”). Det innebär t.ex. att passagerare som anländer till flygplatser i EU och flyger vidare till andra resmål inte längre behöver genomgå säkerhetskontroll en gång till. Det skulle leda till snabbare anslutningstider, lägre kostnader och större bekvämlighet för resenärerna. ”One-stop security” är ett av målen med EU:s lagstiftning om luftfartsskydd.

Genomföranderapport

I kommissionens rapport för 2014 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 dras slutsatserna att ”en hög säkerhetsnivå upprätthålls i EU för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar” och att inspektioner har visat en stabil nivå i efterlevnaden. Det påpekas att identifierade brister främst berodde på den mänskliga faktorn. Man konstaterade också att kommissionens rekommendationer om korrigerande åtgärder hade följts upp tillfredsställande.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från den 29 april 2008.

BAKGRUND

Efter händelserna i USA den 11 september 2001 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 2320/2002, där det fastställdes gemensamma regler för skydd för den civila luftfarten. Förordning (EG) nr 300/2008 ersätter förordning (EG) nr 2320/2002.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för luftfartsskyddspolitik.

RÄTTSAKT

Förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 300/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet (EUT L 23, 27.1.2010, s. 1–5). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder (EUT L 338, 19.12.2009, s. 17)

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7–13). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1–142). Se den konsoliderade versionen.

Rapporter

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Årsrapport 2014 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (COM(2015) 360 final, 23.7.2015)

Senast ändrat 02.05.2016

Top