EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statligt stöd till järnvägsföretag

Statligt stöd till järnvägsföretag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag

Artikel 93 i EUF-fördraget – samordning av transporter

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

I dessa riktlinjer från Europeiska kommissionen förklaras de regler som fastställts i EU-fördrag om offentlig finansiering av järnvägsföretag, och vägledning ges om förenligheten mellan statligt stöd till järnvägsföretag och EU-fördragen.

VIKTIGA PUNKTER

EU-regler om statligt stöd

 • Statligt stöd som snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad är förbjudet (artikel 107.1 i EUF-fördraget).
 • Det finns dock undantag för statligt stöd som främjar EU:s ekonomiska utveckling i allmänhet (artikel 107.3 i EUF-fördraget).
 • Statligt stöd är också förenligt med fördragen om det tillgodoser behoven av samordning av transporter eller om det utgör kompensation för utförandet av vissa allmännyttiga tjänster (artikel 93 i EUF-fördraget).

Tillämpningsområde

Riktlinjerna omfattar järnvägsföretag samt företag som tillhandahåller passagerartransport i stads-, förorts- eller regionaltrafik när det gäller stöd för inköp och modernisering av rullande materiel.

Stödåtgärder

Riktlinjerna omfattar flera typer av stödåtgärder:

 • 1.

  Stöd genom finansiering av infrastruktur

  • Detta kan utgöra statligt stöd om det gör att företagen indirekt kan dra nytta av det genom att minska sina kostnader.
  • Det anses inte vara statligt stöd om utnyttjandet av en infrastruktur är öppet för alla potentiella användare på likvärdiga villkor och utan diskriminering – och om avgifterna för tillträdet till denna infrastruktur ligger på en nivå som överensstämmer med EU:s lagstiftning.
  • Även om sådan finansiering anses utgöra statligt stöd, kan den godkännas om den berörda infrastrukturen tillgodoser behoven av samordning av transporter.
 • 2.

  Stöd till inköp och modernisering av rullande materiel

Denna typ av stöd bedöms i förhållande till ett mål av gemensamt intresse, till vilket stödet bidrar. Regler fastställs för följande stödkategorier:

 • Stöd till behovet av samordning av transporter.
 • Stöd till omstrukturering av järnvägsföretag i svårigheter.
 • Stöd till små och medelstora företag.
 • Stöd till skydd för miljön.
 • Stöd rörande allmännyttiga tjänster och regionalt stöd.
 • 3.

  Skuldavskrivningar från stater med tanke på finansiell omstrukturering av järnvägsföretag

Under vissa förhållanden kan skuldavskrivningar räknas som stöd som är förenligt med den inre marknaden om dessa syftar till att underlätta övergången till öppen järnvägsmarknad, utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen och handeln mellan EU-länderna.

 • 4.

  Stöd till omstrukturering av järnvägsföretag

Förenligheten för statligt stöd till att omstrukturera järnvägsföretag i svårigheter bedöms på grundval av 2014 års riktlinjer för stöd till omstrukturering.

 • 5.

  Stöd som tillgodoser behovet av samordning av transporter

Intervention av offentliga myndigheter som syftar till att styra utvecklingen i transportsektorn i linje med det gemensamma intresset kan ta flera former:

 • Stöd till utnyttjande av infrastrukturer.
 • Stöd till att minska externa kostnader utformat för att uppmuntra övergången från vägtransport till järnvägstransport.
 • Stöd som främjar driftskompatibilitet och, i den mån de tillgodoser behovet av samordning av transporter, stöd till förmån för förstärkt säkerhet, avskaffande av tekniska hinder och en minskning av bullerstörningar.
 • Stöd till forskning och utveckling som tillgodoser behovet av samordning av transporter.

I riktlinjerna beskrivs metoden för att fastställa berättigade kostnader i detalj, samt de omständigheter som gör att stödet lever upp till de förenlighetskrav som nämns i fördragen.

 • 6.

  Statliga garantier till järnvägsföretag

De regler som är tillämpliga på statligt stöd i form av garantier, även inom sektorn för järnvägstransporter, fastställs i kommissionens meddelande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget (nu artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget).

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag (EUT C 184, 22.7.2008, s. 13).

Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionens funktionssätt, tredje delen, unionens politik och inre åtgärder, avdelning VI, Transport, Artikel 93 (f.d. artikel 73 i EG-fördraget) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 86).

Senast ändrat 10.11.2016

Top