Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Trafiksäkerhet: gränsöverskridande uppföljning av lagstiftningen

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Trafiksäkerhet: gränsöverskridande uppföljning av lagstiftningen

Europeiska unionen arbetar för att förbättra vägtrafiksäkerheten i syfte att minska antalet dödsolyckor och personskador på vägarna. En konsekvent uppföljning av förseelser utgör ett viktigt instrument för att nå detta mål, något straff utdöms emellertid sällan för trafikförseelser som begås med ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat än den där förseelsen ägde rum. Ett system med informationsutbyte bör göra det lättare att få till stånd en gränsöverskridande uppföljning av allvarliga trafikförseelser.

RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 19 mars 2008 om att underlätta gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser [KOM(2008) 150 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Det utdöms sällan påföljder för trafikförseelser som begås med ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat än den där förseelsen begicks. Ett antal bilaterala avtal har ingåtts mellan medlemsstaterna för att sätta stopp för den här straffriheten, men de har visat sig vara svåra att genomföra. Avsaknad av påföljder för utländska förare som begår trafikförseelser har en negativ inverkan på trafiksäkerhetspolitiken på medlemsstatsnivå och innebär en diskriminering av inhemska förare.

Syftet med föreliggande förslag till direktiv är att göra det lättare att utdöma påföljder för förare som begår en förseelse i ett annat land än det som fordonet är registrerat i.

Förslaget föreskriver inrättningen av ett elektroniskt system för utbyte av uppgifter inom EU, vilket bör göra det lättare för myndigheterna i landet där en trafikförseelse har begåtts att identifiera lagöverträdaren och att utdöma ett straff för denna förseelse.

Tillämpningsområde

Förseelserna som ingår i direktivet är de som:

  • orsakar flest antal olyckor och dödsfall på vägarna (fortkörning *, bristande bältesanvändning *, rödljuskörning *, rattfylleri *)
  • och för vilka det föreskrivna straffet är eller medför en ekonomisk sanktion.

Elektroniskt system för utbyte av information

När en förseelse har begåtts i en medlemsstat med ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat utan att lagöverträdaren har kunnat straffas av ansvariga myndigheter, skickar den behöriga myndigheten i den här medlemsstaten registreringsnumret och uppgifterna om datum och plats för förseelsen till behörig myndighet i lagöverträdarens bosättningsland.

Den behöriga myndigheten i bosättningslandet * överlämnar uppgifterna om fordonet och om innehavaren av fordonet till den behöriga myndigheten i medlemsstaten där förseelsen har begåtts *.

Meddelande om trafikförseelse

Den behöriga myndigheten ska skicka ett meddelande om trafikförseelse till innehavaren av fordonet, så snart denna myndighet har tagit emot den har informationen. Meddelandet om trafikförseelse ska innehålla relevanta uppgifter om trafikförseelsen, en angivelse av det bötesbelopp som innehavaren ska betala samt information om möjligheterna att överklaga beslutet. Meddelandet om trafikförseelse skall vara avfattad på bosättningslandets officiella språk.

Centrala myndigheter

Alla medlemsstater ska utse en central myndighet som ansvarig för att tillämpa föreliggande direktiv. Varje person vars personuppgifter har behandlats i det här systemet kan lämna in ansökan till den centrala myndigheten i bosättningslandet om att få tillträde till sina uppgifter eller om att få felaktiga eller olagligen registrerade uppgifter rättade eller avlägsnade.

Bakgrund

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet som lanserades 2003 har som mål att halvera antalet dödsfall på vägarna fram till 2010. Antalet dödsolyckor uppgick år 2001 till sammanlagt 54 000 i de 27 medlemsstaterna. Under perioden 2001-2007 minskade antalet dödsfall med 20 %, men även om antalet döda minskade med 6 % under 2004 och med 5 % under 2006 så skedde ingen minskning under 2007 då antalet döda uppgick till 43 000. Det föreliggande förslaget till direktiv ska uppmuntra trafikanter till ett mer ansvarsfullt beteende och till att känna respekt för den befintliga lagstiftningen.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Landet där förseelsen begicks: den medlemsstat där trafikförseelsen ägde rum.
  • Bosättningsland: den medlemsstat där det fordon varmed trafikförseelsen begicks är registrerat.
  • Fortkörning: överskridning av de hastighetsbegränsningar som gäller i landet där förseelsen begicks för vägen eller fordonet i fråga.
  • Rattfylleri: körning med en alkoholhalt i blodet som överskrider den högsta tillåtna promillegränsen i landet där förseelsen begicks.
  • Bristande bältesanvändning: åsidosättande av kravet på bälte eller barnstol när det är obligatoriskt att använda sådan utrustning i enlighet med rådets direktiv 91/671/EG eller den nationella lagstiftningen i landet där förseelsen begicks.
  • Rödljuskörning: körning mot rött trafikljus, i enlighet med den definition som ges i lagstiftningen för landet där förseelsen begicks.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Senast ändrat den 04.08.2008

Top