EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs de villkor på vilka en patient kan resa till ett annat EU-land för att få en säker och högkvalitativ hälso- och sjukvård och få kostnaden ersatt av sitt eget sjukförsäkringssystem.
 • Direktivet uppmuntrar också till samarbete mellan de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Det EU-land som erbjuder behandlingen måste säkerställa
  • att patienterna har all den information som krävs för att göra ett välgrundat val, inbegripet avseende behandlingsalternativ, om tillgänglighet, kvalitet och säkerhet när det gäller den hälso- och sjukvård som tillhandahålls, om priser samt om tillstånds- eller registreringsstatus,
  • att tydliga klagomålsförfaranden finns,
  • att system med yrkesansvarsförsäkring eller liknande garantier finns på plats,
  • att skyddet av personuppgifter respekteras,
  • att patienter har tillgång till en skriftlig eller elektronisk patientjournal för den mottagna behandlingen, och
  • att samma arvoden för hälso- och sjukvård tillämpas som för inhemska patienter i motsvarande medicinska situation eller att ett pris tas ut som beräknats enligt objektiva, icke-diskriminerande kriterier om det inte finns något jämförbart pris för inhemska patienter.
 • Det EU-land där patienten är försäkrad måste se till
  • att kostnaden för den tillhandahållna hälso- och sjukvården ersätts,
  • att information finns om patientens rättigheter,
  • att patienter har tillgång till all nödvändig medicinsk uppföljning, och
  • att patienter har tillgång till sina patientjournaler.
 • De nationella kontaktpunkterna finns för att informera och samråda med patientorganisationer, vårdgivare och försäkringsgivare.
 • Vårdgivare ska ge patienterna all sådan information som är nödvändig för att de ska kunna fatta ett välgrundat beslut, inbegripet om
  • behandlingsalternativ,
  • tillgänglighet,
  • kvalitet och säkerhet på den hälso- och sjukvård som de tillhandahåller,
  • priser, och
  • tillstånds- eller registreringsstatus.
 • En patients hemland måste ersätta kostnaden för behandlingen enligt de arvoden som tillämpas inhemskt.
 • Patienter kan ansöka om ett förhandstillstånd från sitt hemland innan de behandlas utomlands. Detta kan vara nödvändigt om hälso- och sjukvården innebär att patienten läggs in på sjukhus minst en natt och/eller kräver användning av högt specialiserad och kostnadsintensiv medicinsk utrustning, eller om det utgör en särskild risk för patienten eller befolkningen.
 • En nationell myndighet får neka att ge förhandstillstånd om den anser att den kan ge patienten nödvändig hälso- och sjukvård inom en medicinskt försvarbar tid.
 • Ansökningar om medicinsk behandling i ett annat EU-land måste hanteras inom en rimlig tid.
 • Recept som utfärdats i ett EU-land gäller i ett annat.
 • De nationella hälsovårdsmyndigheterna måste samarbeta med varandra vid genomförandet av lagstiftningen och vid utformningen av europeiska referensnätverk mellan vårdgivare och kompetenscentrum.
 • Samarbetet omfattar hantering av sällsynta sjukdomar, utveckling av e-hälsa och utvärdering av ny medicinsk teknik.
 • Lagstiftningen omfattar inte långvarigt vårdbehov, fördelning av och tillgång till organ eller vaccinationer.
 • Direktivet påverkar inte hur EU-länderna organiserar och finansierar sina nationella hälso- och sjukvårdssystem för sina egna medborgare.
 • Europeiska kommissionen lägger fram en rapport vart tredje år om hur systemet fungerar och hur direktivet genomförs. Den första rapporten antogs i september 2015 och en efterföljande rapport antogs i september 2018.

Kommissionen har antagit en rad genomförandeakter och delegerade akter som rör direktiv 2011/24/EU. Dessa innefattar följande:

 • Genomförandedirektiv 2012/52/EU om erkännande av recept som utfärdats i ett annat EU-land.
 • Genomförandebeslut 2013/329/EU om inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik.
 • Delegerat beslut 2014/286/EU om kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla
 • Genomförandebeslut 2014/287/EU om kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk.
 • Genomförandebeslut 2019/1765 om inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa, vilket senare ändrades genom genomförandebeslut (EU) 2020/1023 om det gränsöverskridande utbytet av uppgifter mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning i kampen mot covid-19-pandemin. Genom det ändrande genomförandebeslutet (EU) 2020/1023 tillförs framför allt två nya bilagor till genomförandebeslut 2019/1765, vilka handlar ansvaret för
  • de deltagande EU-länderna i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga för den samordnade nätslussen för gränsöverskridande behandling mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning, respektive
  • kommissionen i egenskap av personuppgiftsbiträde för den samordnade nätslussen för gränsöverskridande behandling mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 24 april 2011 och skulle senast den 25 oktober 2013 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/24/EU har införlivats i grundtexten. Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1023 av den 15 juli 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1765 vad gäller det gränsöverskridande utbytet av uppgifter mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning i kampen mot covid-19-pandemin (EUT L 227I, 16.7.2020, s. 1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1765 av den 22 oktober 2019 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU (EUT L 270, 24.10.2019, s. 83)

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (COM(2018) 651 final, 21.9.2018)

Kommissionens delegerade beslut 2014/286/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla (EUT L 147, 17.5.2014, s. 71)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk (EUT L 147, 17.5.2014, s. 79)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2013/329/EU av den 26 juni 2013 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik (EUT L 175, 27.6.2013, s. 71)

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUT L 356, 22.12.2012, s. 68)

Senast ändrat 14.09.2020

Top