Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs de villkor på vilka en patient kan resa till ett annat EU-land för att få en säker och högkvalitativ hälso- och sjukvård och få kostnaden ersatt av sitt eget sjukförsäkringssystem.
 • Direktivet uppmuntrar också till samarbete mellan de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Det EU-land som erbjuder behandlingen måste säkerställa att
  • patienter får all nödvändig information för att kunna fatta ett välgrundat val,
  • det inrättats tydliga förfaranden för klagomål,
  • system med yrkesansvarsförsäkring eller liknande garantier finns på plats,
  • den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter respekteras,
  • patienter har tillgång till en skriftlig eller elektronisk patientjournal för den mottagna behandlingen,
  • samma arvoden för hälso- och sjukvård tillämpas som för inhemska patienter.
 • Det EU-land där patienten är försäkrad måste se till att
  • kostnaden för hälso- och sjukvård ersätts,
  • information om patientens rättigheter finns tillgänglig,
  • patienter har tillgång till medicinsk uppföljning som kan vara nödvändig,
  • patienter har tillgång till sina patientjournaler.
 • De nationella kontaktpunkterna finns för att informera och samråda med patientorganisationer, vårdgivare och försäkringsgivare.
 • Vårdgivare ger information till patienter, bland annat om
  • behandlingsalternativ,
  • tillgänglighet,
  • kvalitet och säkerhet för den hälso- och sjukvård de tillhandahåller,
  • priser,
  • tillstånds- eller registreringsstatus.
 • En patients hemland måste ersätta kostnaden för behandlingen enligt de arvoden som tillämpas inhemskt. Det kan också besluta att ersätta boende- och resekostnader.
 • Patienter kan ansöka om ett förhandstillstånd från sitt hemland innan de behandlas utomlands. Detta kan vara nödvändigt om hälso- och sjukvården innebär att patienten läggs in på sjukhus minst en natt, och/eller kräver användning av högt specialiserad och kostnadsintensiv medicinsk utrustning, eller om det utgör en särskild risk för patienten eller befolkningen.
 • En nationell myndighet får neka att ge förhandstillstånd om den anser att den kan ge patienten nödvändig hälso- och sjukvård inom en tid som är medicinskt försvarbar.
 • Ansökningar om medicinsk behandling i ett annat EU-land måste hanteras inom en rimlig tid.
 • Recept som utfärdats i ett EU-land gäller i ett annat.
 • De nationella hälsovårdsmyndigheterna måste samarbeta med varandra vid genomförandet av lagstiftningen och vid utvecklandet av europeiska referensnätverk mellan vårdgivare och kompetenscentrum.
 • Samarbetet omfattar hantering av sällsynta sjukdomar, utvecklande av e-hälsa och utvärdering av ny medicinsk teknik.
 • Lagstiftningen omfattar inte långvarigt vårdbehov, tillgång till och fördelning av organ eller vaccinationer.
 • Direktivet påverkar inte hur EU-länderna organiserar och finansierar sina nationella hälso- och sjukvårdssystem för sina egna medborgare.
 • Europeiska kommissionen lägger fram en rapport vart tredje år om hur systemet fungerar och hur direktivet genomförs. Den första rapporten antogs i september 2015.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 24 april 2011. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 25 oktober 2013.

BAKGRUND

Anledningen till att bestämmelserna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård behövde förtydligas var att de hade utvecklats baserat på individuella bedömningar av Europeiska unionens domstol under en period på mer än tio år. Direktivet togs fram speciellt för att förtydliga rätten till hälso- och sjukvård som härrör från domstolens rättspraxis på grundval av artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och för att dessa rättigheter ska användas i praktiken. Direktivet syftar till att förtydliga förhållandet mellan dess bestämmelser om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och det befintliga ramverket i förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Gränsöverskridande vård: en rättslig ram

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/24/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUT L 356, 22.12.2012, s. 68–70)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Rapport från kommissionen om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (COM(2015) 421 final, 4.9.2015)

Kommissionens delegerade beslut 2014/286/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla (EUT L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk (EUT L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/890/EU av den 22 december 2011 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa (EUT L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/329/EU av den 26 juni 2013 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik (EUT L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Senast ändrat 18.01.2016

Top